Вайехи

Глава вайехи
вайехи, 1
1вайхии жилויחי
2ЯакойвЯковיעקב
3бээрецв землеבארץ
4мицраимегипет, египтянеמצרים
5ш'васемьשבע
6эсрэ10עשרה
7шоногодשנה
8вайегии былоויהי
9йемейдниימי
10ЯакойвЯковаיעקב
11шнейгодыשני
12хайовего жизниחייו
13шевасемьשבע
14шонимлетשנים
15веарбоими 40וארבעים
16умеаси стоומאת
17шоногодשנה
вайехи, 2
1вайикрэвуи приблизилисьויקרבו
2йемейдниימי
3ЙисроэйлИзраиляישראל
4ломусумеретьלמות
5вайикрои позвалויקרא
6ливнойсына своегоלבנו
7лэЙойсейфИосефаליוסף
8вайоймери сказал
9лойемуלו
10имеслиאם
11носейчасנא
12моцосия нашелמצאתי
13хэйнмилостьחן
14бээйнэхов твоих глазахבעיניך
15симположиשים
16носейчасנא
17йодхотвою рукуידך
18тахасподתחת
19йерейхибедро моеירכי
20веосисои ты сделаешьועשית
21имодисо мнойעמדי
22хэсэдмилостьחסד
23вээмеси истинуואמת
24алнеאל
25носейчасנא
26сикбэрейнихорони меняתקברני
27бемицраимв Египтеבמצרים
вайехи, 3
1вешохавтии я буду лежатьושכבתי
2имсעם
3авойсаймоими отцамиאבתי
4унэсосании ты поднимешь меняונשאתני
5мимицроимиз Египтаממצרים
6уквартании ты похоронишь меняוקברתני
7биквуросомв их могилеבקברתם
8вайоймери сказал
9онойхияאנכי
10ээсэя сделаюאעשה
11хидворэхокак твои словаכדברך
вайехи, 4
1вайоймери сказал
2гишов'опоклянисьהשבעה
3лимнеלי
4вайишова'и поклялсяוישבע
5лойемуלו
6вайиштахуи поклонилсяוישתחו
7ЙисроэйлИзраильישראל
8алнаעל
9ройшголовуראש
10гамитокроватьהמטה
вайехи, 5
1вайегии былоויהי
2ахарейпослеאחרי
3гадворимделаהדברים
4гоэйлээтиהאלה
5вайоймери сказал
6лэЙойсейфЙосефуליוסף
7гинейвотהנה
8овихоотец твойאביך
9хойлэболенחלה
10вайикахи взялויקח
11эсвинительный падежאת
12шнейдвоихשני
13боновего сыновейבניו
14имойс нимעמו
15эйсвинительный падежאת
16МенашеМенашеמנשה
17веэсиואת
18ЭфроимЭфраимאפרים
вайехи, 6
1вайагэйди сказалויגד
2лэЯакойвЯковуליעקב
3вайоймери сказал
4гинейвотהנה
5бинхосына твоегоבנך
6ЙойсейфЙосефיוסף
7бопришелבא
8эйлэхок тебеאליך
9вайисхазейки укрепилсяויתחזק
10ЙисроэйлИзраильישראל
11вайейшеви селוישב
12алнаעל
13гамитокроватьהמטה
вайехи, 7
1вайоймери сказал
2ЯакойвЯковаיעקב
3элкאל
4ЙойсейфЙосефיוסף
5Эй-лБ-гא-ל
6Ша-да-йШа-да-йש-ד-י
7нир'ооткрылсяנראה
8эйлайко мнеאלי
9бэЛузв Лузבלוז
10бээрецв землеבארץ
11КенаанХанаанכנען
12вайэворэхи благословилויברך
13ойсименяאתי
вайехи, 8
1вайоймери сказал
2эйлайко мнеאלי
3гиннивот яהנני
4мафрэхоразпложу тебяמפרך
5вегирбисихои увеличу тебяוהרביתך
6унсатихои я дам тебяונתתיך
7ликгалсобраниемלקהל
8амимнародовעמים
9веносатии я дамונתתי
10эсвинительный падежאת
11гоорец земляהארץ
12газойсэтойהזאת
13лэзар'ахопотомству твоемуלזרעך
14ахарэхопосле тебяאחריך
15ахузаснаследствоאחזת
16ойломвечныйעולם
вайехи, 9
1вэатои сейчасועתה
2шнейдвоеשני
3вонэхотвои детиבניך
4ганойлодимродившиесяהנולדים
5лэхотебеלך
6бээрецв землеבארץ
7МицраимЕгипет, египтянеמצרים
8аддоעד
9бойия пришелבאי
10эйлэхок тебеאליך
11мицроймов египетמצרימה
12лимнеלי
13гэймониהם
14ЭфраимЭфраимאפרים
15уМенашеи Менашеומנשה
16киРеувейнкак Реувенכראובן
17веШимойни Шимонושמעון
18йигйубудутיהיו
19лимнеלי
вайехи, 10
1умойладтэхои дети твоиומולדתך
2ашерчтоאשר
3гойладтоты породишьהולדת
4ахарейгэмпосле нихאחריהם
5лэхотебеלך
6йигйубудутיהיו
7алнаעל
8шеймимяשם
9ахейгэмих братьевאחיהם
10йикор'убудут называтьсяיקראו
11бэнахалосомв их наследствеבנחלתם
вайехи, 11
1вааниа яואני
2бэвойикогда я пришелבבאי
3мипадониз Паданמפדן
4мейсоумерлаמתה
5олайна меняעלי
6РохэйлРохелרחל
7бээрецв землеבארץ
8КенаанХанаанכנען
9бадэрехпо дорогеבדרך
10бэойдещеבעוד
11киврасмераכברת
12эрецземляארץ
13ловойприйтиלבא
14Эфросов Эфросאפרתה
15воэкбэрэгои я похоронил ееואקברה
16шомтамשם
17бэдэрэхпо дорогеבדרך
18ЭфросЭфросאפרת
19гионаהוא
20бэйсБейтבית
21лехемЛехемלחם
вайехи, 12
1вайари увиделוירא
2ЙисроэйлИзраильישראל
3эйсвинительный падежאת
4бнейсыновьяבני
5ЙойсейфЙосефיוסף
6вайоймери сказал
7миктоמי
8эйлээтиאלה
вайехи, 13
1вайоймери сказал
2ЙойсейфЙосефיוסף
3элкאל
4овивего отцуאביו
5боноймои сыновьяבני
6гэймониהם
7ашерчтоאשר
8носандалנתן
9лимнеלי
10ЭлойкимВс-вышнийאלקים
11бозэв этомבזה
12вайоймери сказал
13кохэмвозьми ихקחם
14носейчасנא
15эйлайко мнеאלי
16вааворахэйми я благословлю ихואברכם

Вам понравился этот материал?
Участвуйте в развитии проекта Хасидус.ру!

Запись опубликована в рубрике: .