Иудаизм онлайн - Еврейские книги * Еврейские праздники * Еврейская история

Саббатианский нигилизм - "сверх-мораль"А вот собственно, вся суть саббатианства «на одной ноге». 
«Есть высокодуховные люди, и обычная мораль на них не распространяется». 
Чем то напоминает супер-человека Ницше? Возможно, только саббатианцы его опередили на сотню а то и на две сотни лет. 
Все многочисленные секты в иудаизме, считающие себя свободными от морали, вполне могут взять этот принцип в качестве своего девиза.
Единственная разница — есть разные подходы. Или «аморальность» и над-греховность это только для особо одаренных (как например рав Берланд). Или это для всех…
Так или иначе, Гершон Шолем говорит, что такая идея над-греховности характерно для всех спиритуалистских сект. «Слишком много духовности порождает нигилизм» — так он пишет.

תורה זו של קדושת החטא מופיעה בתולדות הדת תמיד בקשר עם ענייני הכיתות הספיריטואליסטיות . הטיפוס של ה’איש הרוחני , ‘ שדיברתי עליו בפרק השני , מסוגל באופן מיוחד לקלוט תורות כאלה והקשרים הפסיכולוגיים בין הרוחניות המופרזת ובין התורות הניהיליסטיות ברורות לגמרי . העולם הרוחני שבני עליה אלה עומדים בו שונה הוא לדעתם תכלית שינוי מעולם ה’בינוניים’ שבבשר ודם . לקנה המידה של העולם הזה אין כל ערך ביחס לחוקים החדשים , שאיש הרוח פועל על פיהם . זה אומר , שהוא בכלל למעלה מהחטא ( דעה נפוצה מאוד בתולדות הכיתות , שיש להם מהלכים גם בספרות החסידית , ( ועל כן יוכל לעשות ככל העולה על רוחו ואין מעשיו נמדדים על פי חוקי מוסר שאינו משועבד להם . וזה אומר : אדרבה , מצוה היא לבטל את המוסר ה’בינוני’ הזה בשם התורה הפנימית יותר , שנתגלתה להם . כפי שכבר אמרתי נגלו שאיפות כאלה ביהדות , ואפילו בקבלה , רק בכוח ולא בפועל . הגילוי היותר בולט שזכו לקבל בקבלה היא ‘תורת השמיטות’ שבס’ התמונה , אחד מספרי המופת של הקבלה הספרדית מתחילת המאה השלוש עשרה . כאן נאמר בפירוש , שהתורה היא כגוף של אותיות רוחניות , שאינו משתנה במהותו , אך משתנה בהופעתו , דהיינו באופן קריאתו בתקופות עולמיות ידועות הנקראות ‘שמיטות . ‘ שמיטה שמיטה ותורתה . בשמיטתנו , שהיא תקופת שלטונה של מידת הדין , נקראת התורה כמו שהיא לפנינו , באיסור והיתר , מצוות עשה ומצוות לא תעשה , וגם טעמיה וסודותיה לפי קריאתה . אבל בשמיטה הבאה , שהיא שמיטת הרחמים , תיקרא התורה על סדר אחר , וייתכן מאוד שמה שיאסור בזה מותר בזה’ — הכול כפי המידה השולטת 
בשעת ההתפתחות הקוסמית ההיא . היו מקובלים ( כר’ משה קורדובירו ) שהרגישו בסכנה הגנוזה בתורה זו ודחו את כל עניין השמיטות מתורת הקבלה . אבל על השבתאים השפיעו השפעה רבה ספרים . המיוסדים עליה , כגון ספר התמונה וספר הקנה . בלבותיהם של השבתאים נתמזגה דעה זו על הופעתה המתחלפת של התורה בשמיטות השונות עם מושג אחד , שלאמיתו של דבר אין לו שום שייכות לתורה זו . ספר הזוהר אינו מכיר , או יותר נכון אינו משתמש בתורת השמיטות ( מה שסייע אחר כך הרבה להרחיק אותה מלבות המקובלים , ( אבל בספרי תיקוני הזוהר ובס’ רעיא מהימנא — שהם החלקים המאוחרים שבספר הזוהר — מדובר הרבה על ארבעה העולמות של אצילות , בריאה , יצירה ועשיה , שהמה שכבותיה של המציאות הרוחנית . ובקשר עם זה נמצאו במקצת מקומות המושגים ‘תורה דאצילות’ ו’תורה דבריאה , ‘ שכוונתם האמיתית איננה ברורה ביותר , ואין כאן המקום לברר אותה . אבל כבר המקובלים בצפת השתמשו במושגים האלה בהוראה הקבועה : התורה כפי שהיא מושגת בעולם האצילות ( העליון מכל העולמות והוא עולם האלוהות ) ובעולם הבריאה . באו השבתאים והכניסו במושגים האלה את תוכנה של תורת השמיטות והשתמשו בהם בהוראה זאת : תורה דבריאה היא התורה בעולם שלפני הגאולה על מצוותיה וסודותיה . היא משמשת , לפי דברי מאמר אחד בספר הזוהר ( ח»א , דפ כג ; המאמר שייך לתיקונים , ( כלבוש לשכינה בזמן הגלות וכל המקיים מצוות התורה כאילו הוא מלביש את השכינה בלבושיה . אבל תורה דאצילות היא התורה האמיתית הנסתרת בגלות ( כמו ‘סוד האלוהות , ‘ שהיא מורה עליו , ( ותורה זו התחילה להתגלות זה עכשיו , עם ראשית הגאולה . ותורה דאצילות , אף על פי שהיא אותה התורה לפי מהותה , הרי סופה לבטל את התורה דבריאה ; ומצוותיה ואיסוריה הם כנגד סדרי עולם האצילות . בעולם האצילות , למשל , אין זיווגים אסורים , כפי שמצאו כתוב בספרי קבלה . 28 ומשפטים 
והערות כאלה , שנאמרו מתוך כוונות רוחניות אחרות ומתוך תפיסה אחרת של עצם המושגים : עולם האצילות ותורה דאצילות , נהפכו בידי השבתאים הקיצוניים לסיסמאות של מוסר חדש . 27 
מחבר/ים: גרשם שלום
שם הספר: מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה
מקום ההוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מוסד ביאליק 
שנת ההוצאה: תשמ»ב — 1982
עמוד: 39

Обсуждение здесь: https://www.facebook.com/itzik.roytman/posts/1785316044814268