Иудаизм онлайн - Еврейские книги * Еврейские праздники * Еврейская история

Лейбович. "Быть свиньей куда хуже, чем кушать свинину"Когда во время осады Иерусалима пришло некошерное мясо (консервы), а кошерного было недостаточно для всех, профессор Лейбович резко возражал, чтобы кошерное давали только религиозным, а нерелигиозным -некошерное, поскольку им «все равно» — как решил тогда главный раввинат. Лейбович считал, что самомму кушать кошер, а другому дать не кошер — это куда хуже, чем сам грех кушать некошер. «Быть свиньей куда хуже, чем кушать свинину» — где же еврейская солидарность, возложенная на нас на всех?
(Й. Лейбович. Между консерватизмом и радикализмом. стр. 17)

מצד אחד עמד על הדעה שלהקמת המדינה אין משמעות דתית , וכל הטוען אחרת ורואה בה את «ראשית צמיחת גאולתנו» הרי הוא כעובד עבודה זרה . מצד אחר קבע נחרצות שכל הסובר שההלכה מכשילה את תפקודה של מדינה יהודית דמוקרטית חילונית אינו מבין הלכה מה היא . להפך : לא יעלה על הדעת שיפתרו את בעיית העבודות החיוניות בשבתות ובחגים , או את בעיית תפקוד הצבא והמשטרה בשבתות ובחגים , או את בעיית נתיחת המתים לצורך קידום הרפואה וכדומה , על ידי הטלת מלאכות חיוניות אלה על «גויים של שבת , » לא כל שכן על יהודים שאינם שומרי מצוות . הקמנו מדינה כדי להיות עצמאיים , אמר , ועצמאות מחייבת שכל הנחוץ לקיומם 
של יהודים ייעשה על ידם . איך ייתכן לחשוב שההלכה מתנגדת לזה : האם לא נאמר «וחי בהם . » ? ייקוב הדין את ההר וחייבים בעלי הלכה לסלק מיד את כל הקשיים .
גם כאשר הגיע בימי המצור על ירושלים מזון לא כשר ולא היה די מזון כשר לכולם , טען בזעם נבואי שלא יעלה על הדעת שיחלקו בשר כשר לדתיים ובשר לא כשר לחילונים , «שלא אכפת להם , » כפי שפסקה הרבנות הראשית הציונית . דעת ליבוביץ היתה שאכילת כשר ונתינה לאחרים מזון לא כשר הן חטא חמור לאין ערוך מאכילת לא כשר : חזירות גדולה היא מאכילת חזיר — היכן הערבות ההדדית שכולנו חייבים בה ? 
אף כי לא היה רב מוסמך להוראה , פסק ליבוביץ הלכה מכוח למדנותו וקבע שכל היהודים שווים לפני ההלכה המיוחדת לישראל , ובענייני מוסר , חברה ומדינה כל בני האדם שווים לפני אלוהים i יהודי דתי אינו מכובד פחות מיהודי חילוני , ואנוש לא יהודי אינו מכובד פחות מאנוש יהודי . בהקשר זה נאחז ליבוביץ בהשקפת הרמב»ם ודחה בשאט נפש את השקפת רבי יהודה הלוי , כפי שהיא באה לידי ביטוי בספרד < כ 77 . די , על הייחוד העל אנושי של היהודים . יוצא שהחזיק בדעה שעקרונות המוסר ההומניסטי מונחים ביסוד ההלכה . הוא גם ציטט : «ועשית הישר והטוב . » הישר והטוב במובנם האוניברסלי הם התנאי הקודם לשמירת מצוות שבין אדם למקום . אדם הקרב לעבודת אלוהים אחרי שעשה עוול לחברו הוא בבחינת «ידיכם דמים מלאו , » כמאמר הנביא . זוהי ההלכה הפשוטה . אם כן , לא ייתכן להציג כמצוות ה’ דבר העומד בסתירה לעקרונות האוניברסליים של המוסר .

עורך/כים: אביעזר רביצקי
שם הספר: ישעיהו ליבוביץ : בין שמרנות לרדיקליות — דיונים במשנתו
מקום ההוצאה: רעננה
שם ההוצאה: מכון ון ליר בירושלים הקיבוץ המאוחד 
שנת ההוצאה: תשס»ז — 2007
עמוד: 17

Обсуждение: https://www.facebook.com/itzik.roytman/posts/1779009378778268