• מסכת ברכות

  לדף הקודם:דף סג
 • תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סד/א

  בס"ד

  תלמוד בבלי

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סד/א
  שנאמר פעלתי השמיני - בני עובד אדום קא חשיב בדברי הימים, וקא חשיב תמניא, והיא תשיעית, כל אחת ילדה ששה, הם חמשים וארבע, הוסיף עליהם שמונה בנים הראשונים, הרי ששים ושנים לעובד אדום: הדוחק את השעה - כגון אבשלום שבקש למלוך בחזקה: אצטריכא להו שעתא - להיות אחד מהם ראש ישיבה, אצטריכא להו גרסינן, הוצרכו להם חכמים: סיני - היו קורין לרב יוסף, שהיה בקי בברייתות הרבה: עוקר הרים - לרבה בר נחמני, שהיה מחודד יותר בפלפול: למרי חטיא - למי שקבץ תבואה למכור, כלומר למי שקבץ שמועות: דאמרי ליה כלדאי - לרב יוסף: מלכת תרתין שנין - אמר אם אמלוך תחלה אמות לסוף שנתים ונדחה מפני השעה ולא אבה למלוך, והשעה עמדה לו שלא הפסיד שנותיו בכך: אומנא לביתיה לא קרא - לא נהג כל אותן השנים שום צד שררה, וכשהיה צריך להקיז דם היה הולך לבית הרופא ולא היה שולח לבא אליו: שיאחז בעובי הקורה - אם בא לטלטלה ממקום למקום לתתה בבנין, כלומר יעקב שכל הבנים שלו וטרח בגידולם, יבקש עליהם רחמים: הנפטר מן המת - כשהיו מוליכים ארונות ממקום למקום לקבורה היו מלוים אותו מעיר לעיר, וחוזרים אלו ואחרים מלוים אותו משם והלאה, והחוזרים קרי נפטרים נוטלין רשות להפטר ממנו: אין להם מנוחה - מישיבה לישיבה וממדרש למדרש: הדרן עלך הרואה וסליקא לה מסכת ברכות: שנאמר פעלתי השמיני וכתיב כי ברכו אלקים כל אלה (לעבד) [מבני עובד] אדם המה ובניהם ואחיהם (אנשי) [איש] חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם אמר רבי אבין הלוי כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכל הנדחה מפני השעה שעה נדחת מפניו מדרבה ורב יוסף דרב יוסף סיני ורבה עוקר הרים אצטריכא להו שעתא שלחו להתם סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם שלחו להו סיני קודם שהכל צריכין למרי חטיא אף על פי כן לא קבל עליו רב יוסף דאמרי ליה כלדאי מלכת תרתין שנין מלך רבה עשרין ותרתין שנין מלך רב יוסף תרתין שנין ופלגא כל הנך שני דמלך רבה אפילו אומנא לביתיה לא קרא: ואמר רבי אבין הלוי מאי דכתיב יענך ה' ביום צרה ישגבך שם אלקי יעקב אלקי יעקב ולא אלקי אברהם ויצחק מכאן לבעל הקורה שיכנס בעביה של קורה: ואמר רבי אבין הלוי כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו שכינה שנאמר ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חותן משה לפני האלקים וכי לפני אלקים אכלו והלא לפני משה אכלו אלא לומר לך כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו שכינה: ואמר רבי אבין הלוי הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום שהרי יתרו שאמר לו למשה לך לשלום עלה והצליח דוד שאמר לו לאבשלום לך בשלום הלך ונתלה: ואמר רבי אבין הלוי הנפטר מן המת אל יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך בשלום: אמר רבי לוי בר חייא היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון אמר רבי חייא בר אשי אמר רב תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון: אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניך שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך למען בית ה' אלקינו אבקשה טוב לך ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום: הדרן עלך הרואה וסליקא לה מסכת ברכות: אין תוספות לעמוד זה: