Глава 13 (2)

С Б-жьей помощью


Комментарии:   Шиурим  Пниней Тания  Маскиль леЭйсон  Биурим баТания  Все  Без комментариев 

Текст:   Иврит  Иврит и транслит  Иврит, транслит и перевод
Транслит и перевод  Иврит и перевод  Перевод  Транслит  Не отображать текст

Перевод терминов:   Показывать  Не показывать 

ואף מי שבתורת ה' חפצו ויהגה בה יומם ולילה לשמה אין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו
веаф ми шетойрас Гашем хэфцой вейеhге бо йоймом волайло лишмо, эйн зу hойхохо клал шенидхо hо-ра мимкоймой, эло йохойл лиhйойс шемаhусой веацмусой
И также тот, кто в Торе Вс-вышнего желание его, и изучает ее днем и ночью ради нее, это совершенно не доказывает, что оттолкнулось зло со своего места, но возможно, что его сущность и суть
зла
הוא בתקפו ובגבורתו במקומו בחלל השמאלי
hу бетокфой увигвуросой бимкоймой бехолол hасмойли
оно в своей силе и мощи на его месте в правой полости
сердце
רק שלבושיו שהם מחשבה דבור ומעשה של נפש הבהמית אינן מתלבשים במוח והפה והידים ושאר אברי הגוף
рак шелвушов, ше-hейм махшвово, дибур ве-маасе шел нефеш hабаhамис, эйнон мислабшим бемойах веhапэ веhайодаим вешаар эйворей hа-гуф
только, что ее одеяния, что это: мысль, речь и действие животной души, не одеваются в мозг и уста и руки и остальные органы тела
чтобы размышлять, говорить и делать все то, что запрещено,
מפני ה' שנתן שליטה וממשלה למוח על הלב ולכן נפש האלקית שבמוח מושלת בעיר קטנה אברי הגוף כולם שיהיו לבוש ומרכבה לשלש' לבושיה
Мипней Гавайе шеносан шлито умемшоло лемойах ал hалейв, велохейн нефеш hоЭлойкис шебемойах мойшелес беир ктано эйворей hа-гуф кулом, шейиhйу лвуш умерково лешлойшо лвушеhо
из-за Вс-вышнего, который дал власть и управление мозгу над сердцем, и поэтому Б-жественная душа которая в мозгу, властвует в малом городе, над всеми органами тела, чтобы они были одеянием и колесницей для ее трех одеяний
чтобы органы тела были одеты в три одежды Б-жественной души, и были подчинены им как "мерково " относительно "ройхев " на ней,
שיתלבשו בהם
шейислабшу боhейм
чтобы одевались в них
в органы тела
שהם מחשבה דבור ומעשה של תרי"ג מצות התורה
ше-hейм махшово дибур ве-маасе шел тарйаг мицвойс hа-Тойро
что это мысль, речь и действие 613 заповедей Торы
Таким образом, во всем, связанном в мыслью и речью в Торе и с исполнением заповедей - властвует Б-жественная душа - с помощью Вс-вышнего - над телом, и она обладает верховной властью над животной душой.
אבל מהותה ועצמותה של נפש האלקית אין לה שליטה וממשלה על מהותה ועצמותה של נפש הבהמית בבינוני כי אם בשעה שאהבת ה' הוא בהתגלות לבו בעתים מזומנים
Авол маhусо веацмусо шел нефеш hоЭлойкис, эйн ло шлито умемшоло ал маhусо веацмусо шел нефеш hабаhамис бебейнони, ки им бешоо, шеаhавас Гавайе беhисгалус либой беитим мезумоним
но сущность и суть Б-жественной души, нет у нее власти над сущностью и сутью животной души в бейнони, но только в то время, когда любовь к Вс-вышнему в раскрытии в его сердце, в специальные времена
только
כמו בשעת התפלה וכיוצא בה
кмой бишаас тфило векайойцей бо
как во время молитвы и подобно этому
что тогда, как упоминалось в предыдущей главе, бейнони поглощен пламенной любовью к Вс-вышнему, и это воздействует на зло животной души, чтобы оно было подчинено добру Б-жественной души
ואף גם זאת הפעם
веаф гам зойс hапаам
и также в это время
когда Б-жественная душа усиливается над животной душой
אינה רק שליטה וממשלה לבד
эйно рак шлито умемшоло левад
это только власть и управление
Б-жественная душа властвует над животной душой, но она не воздействует на саму сущность животной души, чтобы она сама устранилась полностью перед Б-жественной душой,
כדכתיב ולאום מלאום יאמץ
кидихсив улеойм милеойм йеемоц
как сказано "улеойм милеойм йеемоц "
Этот посук говорится про Яакова и Эйсава, и в "авойдо" это указывает на схватку, которая происходит между Б-жественной душой и животной душой - это "усилится" только, что Яаков только "усиливается" напротив Эйсава, и как наши мудрецы благословенна их память характеризуют это:
כשזה קם זה נופל וכשזה קם כו'
кешезэ ком - зэ нойфел, векешезэ ком ве-хулей
когда этот поднимается -Этот падает, и когда этот поднимается и т.д.
т.о., у Б-жественной души в бейнони есть только власть - и также это только временно - над животной душой.
שנפש האלקית מתאמצת ומתגברת על נפש הבהמית במקור הגבורות שהיא בינה
шенефеш hоЭлойкис мисамецес умисгаберес ал нефеш hабаhамис бимкойр hагвуройс шело, шеhи бино
что Б-жественная душа усиливается над животной душой во источнике ее гвуройс - что это есть бино
как приводится в учении каббалы, что сфирас бино - это источник гвуройс. также и в отношении души, что источник для силы Б-жественной души - это сила "бино", с помощью которой он постигает величие Вс-вышнего (Шиурим)
Сила бино в душе - это источник силы гвуро и hисгабрус . Как сказано "ани бино ли гвуро ". И как это также в сфиройс Свыше, что мера гвуро находится на одной "линии" с бино - левой линии, включающей в себя "бино-гвуро-hойд" (напротив "правой линии", включающей "хохмо-хесед-нецах", и "средней линии" - "даас-тиферес-йесойд"). (Пниней Тания)
להתבונן בגדולת ה' א"ס ב"ה ולהוליד אהבה עזה לה' כרשפי אש בחלל הימני שבלבו
леhисбойнен бигдулас Гавайе Эйн Соф борух hу, улhойлид аhаво азо леГавайе керишфей эйш бехолол hайемони шебелибой, веоз
чтобы углубить свою мысль в величии Вс-вышнего Эйн Соф борух hу, и породить страстную любовь к Вс-вышнему, как искры пламени, в правой полости в его сердце, и тогда
когда Б-жественная душа выражает себя в такой раскрытой и сильной любви к Вс-вышнему,
ואז אתכפיא ס"א שבחלל השמאלי
искафьо ситро охоро шебехолол hасмойли,
подавляется ситро охоро , которая в правой полости
подавляется и подчиняется посредством Б-жественной души
אבל
авол
но
зло
לא נתבטל לגמרי בבינוני אלא בצדיק
лой нисбатейл легамрей бевейнони, эло бацадик
не устранилось полностью в бейнони, но только в праведнике
только у праведника устраняется зло животной души совершенно перед добром Б-жественной души
שנאמר בו
шенеемар бой
что сказано про него
про праведника
ולבי חלל בקרבי
велиби холол бекирби
велиби холол бекирби
место дурного начала в сердце праведника - пусто
והוא
ве-hу
и он
праведник
מואס ברע ושונאו בתכלית השנאה והמיאוס
мойес боро весойной бесахлис hа-синъо вемиус
презирает зло и ненавидит его полной ненавистью и отвращением
так это в совершенном праведнике
או שלא בתכלית השנאה
ой шелой бесахлис hа-синъо
или не полной ненавистью
так это в "несовершенном праведнике"
כנ"ל.
кенизкор леейл
как упоминалось выше
гл. 10
Все это относится к праведнику, но в бейнони
אבל בבינוני הוא
авол бебейнони hу
но в бейнони оно
зло животной души
ד"מ כאדם שישן שיכול לחזור וליעור משנתו
дерех мошол кеодом шейошейн, ше-йохойл лахзойр велиойр мишносой
например как человек, который спит, что может вернуться и пробудиться от своего сна
Во время сна силы человека не действуют, но он может пробудиться каждый момент, и его силы пробуждаются и начинают действовать
כך הרע בבינוני הוא כישן בחלל השמאלי
ках hо-ра бебейнони hу кейошейн бехолол hасмойли
так зло в бейнони оно как будто спит в левой полости
сердца, и не воздействует даже на пробуждение страсти в сердце - и это
בשעת ק"ש ותפלה שלבו בוער באהבת ה'
бишаас крияс шма усфило шелибой бойер беаhавас Гавайе
во время чтения Шма и молитвы, когда сердце его горит любовью к Вс-вышнему
и это воздействует, что зло животной души как будто бы находится во сне. Однако
ואח"כ
веахар ках
и после этого
после молитвы
יכול
йохойл
может
зло
להיות חוזר וניעור.
лиhйойс хойзер венейор
пробудиться снова
здесь Алтер Ребе начинает объяснять, что существует более высокая ступень в бейнони - когда он находится весь день в любви к Вс-вышнему как во время молитвы, и поэтому зло, которое в нем, постоянно как бы находится во сне - таким образом будет объяснено нам, как Раба мог сказать про себя, что он "бейнони"
В первой главе мы учили,что невозможно сказать по простому,что бейнони - это тот, в ком есть половина заповедей и половина грехов, ибо, если так - как мог Раба ошибиться про самого себя, что он бейнони, в то время как у него не было даже греха битуль Тойро ? Однако, в соответствии с тем, что было объяснено, что у бейнони нет грехов совершенно, но только, что поднимается в его сердце иногда страсть к дурному - все еще трудно понять, как это Раба считал себя бейнони - ведь он был цадик, и он знал хорошо, что нет в его сердце совершенно страсти к дурному. Но, когда будет объяснено в дальнейшем, что существует дополнительная ступень в бейнони, что не поднимается в его сердце никогда страсть к дурном - это станет нам хорошо понятно.
ולכן היה רבה מחזיק עצמו כבינוני אף דלא פסיק פומיה מגירסא
велохейн hойо Рабо махзик ацмой кебейнони, аф дэло посик пумей мигирсо,
и поэтому Раба считал себя бейнони, хотя его уста не прерывались от изучения Торы,
ובתורת ה' חפצו יומם ולילה בחפיצה וחשיקה ותשוקה ונפש שוקקה לה' באהבה רבה כבשעת ק"ש ותפלה
увеТойрас Гавайе хефцой йоймом волайло, бахафейцо вахашейко усшуко венефеш шойкеко лаГавайе беаhаво рабо кевишас крияс Шма усфило
и в Торе Вс-вышнего стремление его днем и ночью, с желанием и страстью и душой жаждущей к Вс-вышнему с великой любовью, как во время чтения Шма и молитвы
и как уже объяснялось, пробуждает тогда бейнони внутри себя любовь к Вс-вышнему, вплоть до того, что он не ощущает зло в левой полости его сердца. Раба - что весь день пылала в нем любовь к Вс-вышнему, и не было у него никогда никакого отношения к страстям этого мира - мог считать, из-за этого, себя "бейнони", поскольку
ונדמה בעיניו
венидмэ беэйнов
и казалось в его глазах
Раба
כבינוני המתפלל כל היום
кебейнони hамиспалейл кол hа-йойм
как бейнони, который молится целый день
что он находится в течение всего дня на той же ступени, как во время молитвы - любовь к Вс-вышнему у него в раскрытии в течение всего дня, и само собой, зло в нем постоянно как будто бы находится во сне, и оно не имеет отношения никогда к какой бы то ни было страсти
וכמאמר רז"ל הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו:
укемаамар рабойсейну Зал, hалвай шейиспалейл одом кол hа-йойм кулой
и как сказали наши учителя, благословенна их память, "пусть человек молится целый день целиком" (Брахот, 21А)
само собой, Раба мог уже считать себя бейнони - такая ступень в бейнони, которая называется "бейнони, который молится целый день", что в течение всего дня он находится в таком же положении, как во время молитвы.
Так или иначе, объяснено в отношении к общей ступени бейнони, что также во время молитвы, что тогда раскрывается его любовь к Вс-вышнему, это только усиление (преодоление) Б-жественной души над животной душой, и поэтому возможно, что после молитвы пробудится снова животная душа, и поскольку это так - это не есть истинное служение относительно ступени цадиким, ибо "истина" - это ступень постоянства и неизменности, и Алтер Ребе объясняет далее, что несмотря на это, считается любовь бейноним к Вс-вышнему в качестве бейноним - истинной, постоянным служением.

Вам понравился этот материал?
Участвуйте в развитии проекта Хасидус.ру!

Запись опубликована в рубрике: .