Кто о чём, а вшивый о бане

Закончил черновик статьи «Положительное отношение к неевреям в ѓалахе». На иврите. 20 страниц, десятки ссылок, минимум «воды». Если какой-нибудь журнал закажет, могу вкратце переложить на русский.

מתנת חינם

במשנה ובגמרא כתוב: «אין ממחין ביד עניי גויים בלקט בשכחה ובפאה, מפני דרכי שלום. ת»ר: מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל, ומבקרין חולי גויים עם חולי ישראל, וקוברין מתי גויים עם מתי ישראל, מפני דרכי שלום» (גיטין סא ע»א). לפי רשב»א, ר»ן וריטב»א, מפרנסים עניין גויים גם במקום שאין עניי ישראל.
«הגויים» שמדובר עליהם במשנה הם עובדי עבודה זרה, כי אלה היו הגויים בזמנה. אפשר להקשות: הרי אסור לתת לגויים (על כל פנים, לעובדי עבודה זרה – רשב»א, ספר החינוך) מתנת חינם (עבודה זרה כ ע»א)! אפשר להשיב מהתוספתא: «אבל אם היה שכנו או אוהבו – הרי זה מותר, שאינו אלא כמוכרו לו» (עבודה זרה ג:ה). מהי המכירה כאן? תמורת המתנה יהודי מקבל יחס טוב, «מחזיק לו טובה על שנהנה ממנו», כדברי «חזון יחזקאל». על סמך זה אפשר לומר, שאם אני סבור שתמורת המתנה אני אקבל מגוי מסוים יחס טוב הדרוש לי והוא יהפוך ל»אוהבי» – מותר לי לתת לו מתנה, אפילו אם הוא עובד ע»ז. ייתכן שזאת כוונת המשנה.
זאת ועוד: בעולם המודרני כל דבר שמתרחש בכל מקום יוודע לכל העולם וישפיע אפילו על אנשים רחוקים, במילים אחרות – כולם נעשו שכנים, ואפשר ליישם לכל גוי את הכלל שמדברת עליו תוספתא.

Сослучайное и присослучайное 2017-01-07 15:24:59

Есть такое правило в ѓалахе: законодательный орган (бейт-дин) может отменить решение другого законодательного органа, только если он «больше него по мудрости и по численности». О том, что такое «больше по численности», спорят комментаторы: ведь существует верхний предел членов бейт-дина, семьдесят один! Значит, что же: если Санѓедрин из семидесяти одного человека принял закон, никто и никогда отменить его не сможет? Не бывает. Одно из предложенных решений: имеется в виду численность сторонников.
Так вот. Знатоков Торы в наши дни больше, чем во все предыдущие поколения, вместе взятые. Постановлений, о которых все согласны, что их пора отменить — вагон и маленькая тележка. Что же мешает? Ни один бейт-дин не решается объявить, что он превосходит в мудрости предшествующий.
И только поэтому, только из-за ложной скромности мы тащим за собой, как каторжник ядро, груз норм и обычаев, о которых всякий раввин скажет, что они давно излишни?
Можно напомнить, что Талмуд говорит: «Смиренность Захарьи бен Авколоса (не желавшего принять прецедентное решение( разрушила Храм и изгнала евреев с их земли».

Сослучайное и присослучайное 2016-12-18 03:28:55

А знаете ли вы, что авторитетный рав сказал, что по большинству мнений можно использовать в пищу желатин абсолютно некашерного происхождения, например, свиной? https://www.facebook.com/groups/halacha/permalink/1185205214866614/
См. там аргументы. Спросите там о подробностях.
Итак, Е441 — если вы не хотите очень хумрить — ешьте на здоровье.

Есть люди, которые отошли от религии, из-за того…

Есть люди, которые отошли от религии, из-за того…

(Read more …)

Есть люди, которые отошли от религии, из-за того…

Есть люди, которые отошли от религии, из-за того…

(Read more …)

Сослучайное и присослучайное 2016-08-21 05:10:47

На одной кашерной кухне приключилася беда. Это было в некоей ешиве. Там нашлась миска с каким-то фаршем, и никто не помнил, что это за фарш — мясной или рыбный. Понюхали — тоже непонятно. А как раз в это время готовили мясной фарш для котлет. Машгиах велел отставить миску в сторону до выяснения. Когда он пришёл через некоторое время, миски не было, никто не мог сказать, куда она делась, а на большой сковороде жарились котлеты.
Итак, перед ним было двойное сомнение: а) рыбный ли это был фарш, б) сделали ли из него эти котлеты вместе с мясным фаршем.  Талмуд говорит, что употребление мяса с рыбой одновременно приводит к "цараат" (Псахим 76б). А в случае двойного сомнения можно и разрешить. И вопрос был в следующем: цараат — это естественное следствие употребления мяса с рыбой или же какая-то народная примета? Если это естественное следствие, то "опасность строже запрета", всю сковороду нужно запретить, а если примета — действует правило "двойного сомнения", и можно разрешить.
(Торат хесед, Эвен ѓа-эзер 5:5, Минхат Элазар там же, Тув таам ва-даат).
(מאורות הדף היומי 887).
Добавим, что а) что бы ни имелось в виду под "цараат" — болезнь Хансена или лишай — возбудители и того, и другого медицине известны, и с рыбой не связаны; б) медицина не знает случаев появления чего-то под названием "цараат" от употребления рыбы с мясом; в) на любой субботней трапезе едят рыбу, а через несколько минут, сменив тарелки, едят мясо, и в желудке они спокойно перемешиваются; г) простой поиск в интернете по словам "рыба с мясом рецепт" находит много традиционных народных рецептов различных культур. Можно, конечно, сказать, что еврейская физиология совсем другая, и что испанцу паэлья, то еврею цараат…

Сослучайное и присослучайное 2016-07-11 10:34:29

Иногда я, идя куда-нибудь, слушаю уроки р.Сабато по «Мишне Тора». Уроки на самом поверхностном уровне, но и на этом уровне видно, что нет практически ни одного параграфа, к которому не возникало бы принципиальных возражений и в котором не находили бы нестыковок — Кесеф Мишне, Лехем Мишне, противоречия с какой-нибудь другой главой, Тосафот и Рош говорят что-нибудь третье, Йерушалми возражает Тосефте, а Рамбам приводит мнение, не согласующееся ни с тем, ни с другим, я уж не говорю о Рааваде.
Так объясните мне, на каком основании приверженцы известно какого течения читают Рамбама ПРОСТО КАК ТЕКСТ, да ещё по три главы в день — куда там обдумать — и думают, что при этом учат Тору?

Загадка Шулхан Аруха

Не понимаю я. Известно, что Шулхан Арух составлен на основе (в подавляющем большинстве) мнений трёх мудрецов — Риф, Рамбам и Рош (и Тур), и решения в нём приведены в основном голосованием два против одного. Единственное приходящее мне в голову объяснение того, почему не учтены Раши, Тосафот и мудрецы Ашкеназа и Прованса — «что они понимают?» (а школа Ашкеназа давно уже добралась до мусульманских стран), «только истинные сефарды могут что-то сказать о ѓалахе». Единственное приходящее мне в голову объяснение того, почему не учтены гаоны, а также Рамбан и другие мудрецы Испании — они не составили всеобъемлющих кодексов, в отличие от Великой Тройки. Несмотря на всё это, Шулхан Арух завоевал великую популярность, и это по двум причинам: а) он был маленьким, это «кицур» такой, по сравнению с предыдущими кодексами; б) его автор принадлежал к кружку Аризаля, то есть был одарён свыше мудростью каббалы. «Урим ве-тумим» даже сказал, что Шулхан Арух почти продиктован пророческим духом.
Ладно. Хотя из каббалы ѓалаху не учат. Но по какому праву при всём этом Шулхан Арух не был принят в Ашкеназе, точнее формально принят, а фактически обложен кучей оговорок на основании всего лишь местных обычаев, а также мнений ашкеназских мудрецов, так что реальных мнений р.Йосефа Каро под ними не видно? Если это осенённое высшей благодатью произведение — почему Ашкеназ на это не обращает внимания? Если же это нам не важно — почему Ашкеназ вообще берёт его за основу? Что могут сказать ашкеназы сефардским мудрецам, говорящим «мы живём по Мехаберу, потому что он ученик Аризаля»? Или мы Аризаля уважаем, или не уважаем. Возможен третий вариант: уважаем, но не как ѓалахический авторитет. Но я не вижу последовательного воплощения ни одного из этих принципов.
Другими словами: а) достаточно ли у Шулхан Аруха прав и оснований, чтобы быть основой ѓалахи? б) если да, достаточно ли у кого-либо прав и оснований, чтобы не принимать постановления Шулхан Аруха как они есть?

Омывание рук в туалете

Как известно, нельзя омывать руки в сортире, наоборот — после выхода из сортира требуется омовение рук. (Да и вообще сортир — это место такое, в нём бесы злые живут). А во многих современных туалетах раковины находятся внутри, не снаружи. Как быть?
Один совет: р.Хаим из Бриска. Омыть руки и выйти, пока они влажные, и тогда омовение считается завершённым вне сортира. Хазон Иш (ОХ 24:26) не согласен.
В современных туалетах можно облегчить, так как там ничего грязного нет, всё смывается. По этой причине рав из Тарны (приведено в Минхат Ицхак, 1:60) разрешил мыть руки в кране, находящемся в туалете в поезде или в самолёте. А р. Бен Цион Аба Шауль (Ор ле-цион 2:10) привёл интересный аргумент: в гемаре Брахот (26а) говорится, что у ночного горшка нет статуса сортира, так как он перемещаем. А туалет в вагоне и в самолёте по самой природе своей перемещаем, и даже если бы там всё задерживалось и не смывалось, проблемы не было бы.
(Меорот ѓа-даф ѓа-йоми 866).

Революция

KosherSwitch. Субботний выключатель. http://www.kosherswitch.com/live/ (Спасибо zehev). Работает, насколько я понял, так:
1. Когда горит зелёная лампочка, пользователь передвигает кнопку — просто кусок пластмассы, не подключённый ни к чему.
2. В устройстве в это время происходит случайный процесс: оно генерирует два случайных числа от одного до ста, и если первое больше второго, переходит к следующему этапу.
3. В некоторый случайно выбранный момент времени посылается короткий световой импульс.
4. Если кнопка передвинута, он пройдёт и попадёт на фотоэлемент.
5. Это включает следующий цикл случайного процесса: опять-таки генерируются два случайных числа, и если первое больше второго, замыкается главная цепь.
С ѓалахической точки зрения это просто грама (как пишет р.Розен): передвижение этой кнопки на пути светового луча со случайной задержкой подобно классической постановке глиняных горшков с водой на пути огня, разрешённой в Талмуде только в случае большого ущерба. Но изобретатели утверждают, что во-первых, грамы нет, потому что кнопка не замыкает никакой цепи, а во-вторых, они ввели два сафека. Псик рейша, по мнению одобряющих равов, тоже нет. Реально же а) кнопка замыкает цепь с участием фотоэлемента, б) это не сафеки, а просто отложенное действие, которое рано или поздно наверняка произойдёт (а его задействует и институт Цомет в своих приборах).
Изобретатели получили одобрение многих выдающихся равов (http://www.kosherswitch.com/live/halacha/endorse) и яростно воюют с р.Розеном, поясняющим, что ничего, кроме простой грамы, здесь нет. Разумеется, деньги: каждый такой приборчик стоит 54 доллара.http://www.zomet.org.il/eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/merged.pdf куча возражений больших равов, в том числе письма тех, кто дал разрешение только для больниц и армии, а изготовители превратили его в общее разрешение.

Мясо из пробирки

р.Дов Лиор, р.Юваль Шерло и р.Шломо Авинер (редко сходящиеся во мнениях) считают, что мясо из пробирки (בשר מתורבת) не только разрешено, не только не будет «частью живого», но и будет «парве».
http://www.kipa.co.il/jew/11/67583.html

Ещё о субботнем телефоне

В последнем субботнем листочке «Шабат бе-шабато» описан прибор «Теле-грама» — субботний телефон для врачей и военных. Работает так: вызов и окончание разговора осуществляются посредством грамы через особый ящичек, а нахождение абонента в списке контактов и набор номера — на обычном экране обычного смартфона.
Сегодня утром я встретил главу Цомета р.Розена и поздравил его с двумя вещами: с выходом нового прибора и с началом тихой революции: с первым применением контактного экрана в субботней разработке Цомета. Р.Розен грустно сказал: Да, дорога в тысячу миль начинается с маленького шага, и хотя это для нужд безопасности и медицины, я боюсь последствий…
И не удивительно. Кому как не ему знать, каковы отношения контактного экрана и шабата.

Сослучайное и присослучайное 2016-05-08 13:03:22

Особенности современной харедимной ѓалахической мысли, в отличие от модерн-ортодоксальной http://nomen-nescio.livejournal.com/1300769.html можно сформулировать двумя словами: ПРОБЛЕМЫ НЕРАЗРЕШИМЫ. До мессианских времён. Мы можем их точно и всесторонне сформулировать, но решать не будем. А если совсем припрёт — мы их обойдём. Как в случае с мамзерами http://nomen-nescio.livejournal.com/1293881.html. Или закроем на них глаза, как с применением контрацепции или субботним электричеством. Или будем решать левой ногой через правое ухо и с низким эффектом, как в случае с отказывающимися дать гет.
Были исключения. Например, р.Овадья Йосеф, который одним махом решил проблему караимов. Но их мало.

Источники о молиде

Молид запрещён, только если человек производит нечто своими руками (Циц Элиэзер 1, стр. 116 о «молид эш», и такой вывод в отношении других видов «молида» делают из его слов авторы Энциклопедия талмудит, 18:164, прим. 111).
Порождение электрического тока происходит в вещи, которую постоянно соединяют с источником напряжения и отсоединяют от него, и каждый раз в ней возникает такой же ток, как и в прошлый раз. И это не похоже на порождение новой субстанции, а скорее похоже на раскладывание сборной кровати, которое также не считается «боне», так как «таково её постоянное использование».
Кроме того, запрещённый «молид» — это порождение устойчивой субстанции. Так, запах от надушенной одежды порождается всегда, а то, что он развеивается – это его порча. А электрический ток в проводах порождается именно для того, чтобы впоследствии его намеренно уничтожить.
И не следует запрещать как «молид» ничего кроме того, что явно запретили мудрецы, и аналогий в этой области проводить нельзя: ведь нам не запрещено подогревать вещи, хотя мы порождаем тепло, и можно выжимать плоды, из которых обычно не выжимают сок, хотя мы порождаем жидкость.
(р.Ш.З.Ойербах, Ковец маамарим бе-иньеней хашмаль бе-шабат, стр. 53)

Ещё об электричестве и телефоне в шабат

Здесь http://nomen-nescio.livejournal.com/1286134.html я уже писал, что:
- р.Ойербах писал, что «нет в телефонном разговоре ни зажигания, ни тушения, ни «молида», ни «маке бе-фатиш»! Но большинство народа не разбирается в теме и решит, что можно и свет включать… и что я могу поделать, если р.Шмелкис уже вынес своё решение!» (Минхат Шломо, 1:9). Таким образом, по р.Ойербаху пользование телефоном запрещено только затем, чтобы народ не стал зажигать лампочку накаливания (что однозначно запрещено), и лишь потому, что его запретил самый ранний из высказывавшихся об этом авторитетов. (Странно.) Поэтому по разрешению р.Небенцаля в армии используют телефон в субботу для разговоров любого типа, не только для боевых нужд.
- запрет «молид» подразумевает однонаправленное действие, например, порождение запаха, производство воды изо льда. Поским однозначно говорят, что увеличение чего-либо «молидом» не является, и из их слов следует, что уменьшение чего-либо к «молиду» не относится (см. ту же запись). Отсюда вытекает разрешение в шабат менять силу тока.
- «молид» запрещён, только если человек порождает нечто своими руками;
- «молид» — это порождение устойчивой субстанции;
- при включении тока каждый раз порождается такой же ток, как в прошлый раз, без изменения материала, и это не похоже на «молид»;
- нельзя выдумывать новые «молиды», которые не привели нам мудрецы древности, ибо иначе можно дойти до абсурда (р.Ойербах).
Здесь http://nomen-nescio.livejournal.com/1351256.html и здесь http://nomen-nescio.livejournal.com/1288978.html я писал, что обратимое действие, даже преобразующее нечто, не запрещено в шабат (ответ на этот вопрос я сам получил от р.Дов Лиора — דרך שימושו). Никакого «маке бе-фатиш». Это, собственно, следует из разрешения Шулхан аруха (ОХ 315:5) раскладывать и складывать в шабат складной стул (который в сложенном виде ни на что не годен) и Мишны Бруры 27 там же раскладывать складную полку (и разрешения Шмират шабат кеѓилхата раскладывать складной детский манеж). Поэтому (учитывая то, что искра между контактами нас не волнует, см http://nomen-nescio.livejournal.com/1286134.html) я не понимаю, каким образом можно запретить нажатие клавиши на клавиатуре, скажем.
Более того: р.Ойербах не видел запретов в использовании телефона — имея в виду проводной, дисковый или кнопочный телефон, в котором при использовании замыкаются и размыкаются контакты!
Так по какой же причине мы можем запретить в шабат пользование телефоном и компьютером?
1) «Увдин де-холь», будничные дела — что именно является будничным делом? Разговоры? Мы и в шабат разговариваем. Чтение книг? А для кого выпускаются субботние приложения к религиозным газетам? Было время, во времена Талмуда запрещали в шабат читать даже Танах, чтобы это не отвлекало от субботнего покоя — запрет не удержался.
2) Производство звуков? Гзера «вдруг мы начнём подтягивать струну на гитаре»? Слишком далёкая гзера. К тому же, используют же в некоторых синагогах (в основном диаспоры) микрофоны и усилители в шабат, и никто подтягивания струны не боится.
3) Даже если мы скажем, что использование телефона и компьютера может привести к их починке — испортившийся телефон вообще не починишь голыми руками, это не гитарная струна, а если собьются настройки в компьютере, он не перестанет выполнять другие свои функции, тоже на гитарную струну не похоже, это не починка полностью испортившегося прибора. Можно, конечно, сказать, что может возникнуть необходимость перезагрузить компьютер, и мы столкнёмся с «молид зерем» — во-первых, вопрос с «молид зерем» тоже не однозначен, так как любой электроприбор можно включать и выключать, что делает его непохожим на обычный «молид» и ставит под вопрос распространение на него этого понятия; во-вторых, р.Ойербах сомневался, можем ли мы придумывать новые виды «молида» (http://nomen-nescio.livejournal.com/1286134.html); а в-третьих, используем же мы субботние таймеры, не боясь, что может возникнуть необходимость их выключать и включать (запрет этого выключения и включения — отдельная тема, связанная с «ѓамшахат мацав»).
4) Письмо? Запись на жёсткий диск компьютера письмом не является, об этом уже говорили. Письмо — это изображение буквы (или понятного рисунка) на некоем материале, так что эта буква или рисунок видны глазом.
5) Лампочка? В ЖК-дисплеях используются лампы с холодным катодом, в которых нагревания электродов не происходит, и запрет «варки» не нарушается (в отличие от обычных люминесцентных ламп, в которых катод нагревается).
6) Остаётся «руах шель шабат». Неопределимое понятие. Дух субботы. Если бы человек сто лет назад увидел наши субботние платы на таймерах — он яростно протестовал бы против нарушения духа субботы и потребовал бы построить в каждом доме русскую печь, как у дедов и прадедов. Дух субботы меняется с каждым поколением.
Так по какой же причине мы должны запретить телефон и компьютер?

Как делается ѓалаха

Существует обычай траура между Песахом и Шавуотом (в какие именно дни — вопрос другой). Отсылаю интересующихся к очень подробному разбору р.Хаима Бриска здесь. https://www.facebook.com/ravchaim.brisk/posts/10203484694503151
Посмотрите изнутри, как делается ѓалаха. Цитирую оттуда:
«Маген Авраам (Орах хаим 493) запретил танцы в дни траура Сфират аОмэр. На этом запрет и ограничивался, но от него произошла производная, и появился запрет слушать музыку. А так как мы говорим о запрете строящемся на словах Маген Авраама, то понятно, что запрещенная музыка это только музыка, которая может привести к танцам и никакая другая. Поэтому есть немало алахических авторитетов разрешающих слушать записанную музыку из магнитолы, фоновую музыку при поездке в машине, а так же любую тихую музыку. К такому выводу можно прийти, внимательно прочитав сказанное в Арох аШульхане ОХ 493\2 (он пишет: «можно устраивать помолвку, но без танцев, и тем более запрещена музыка, и вообще трапезы разрешены, но только без танцев»), Минхат Ицхак ч. 1 симан 111 и других авторитетов, запретивших только веселую подвижную музыку, которая легко может привести к танцам.
С другой стороны есть алахические авторитеты, которые запретили все виды музыки и среди них рав Овадья Йосеф зацаль и рав Моше Файнштейн зацаль. Причиной глобального запрета на музыку является древний глобальный запрет любой музыки после отмены Сангедрина, как последствие разрушения Храма и начала изгнания, в знак скорби и траура (хотя есть те кто объясняют, что запрет не связан с трауром, а причина в другом. Но здесь не место раскрывать полностью эту тему), причем во все дни года, без всякой связи с днями траура в Сфират аОмэр. По мнению этих авторитетов, несмотря на то, что изначальный глобальный запрет превратился в постановление, которое не смог выдержать народ, и в нем появились облегчения, позволившие слушать музыку в течение года, нужно соблюдать этот запрет в дни национального траура, как 3 недели между 17 тамуза и 9 ава и дни траура в Сфират аОмэр. По этим мнениям запрещено слушать любую музыку, даже записанную и даже тихую, кроме спокойной, грустной и религиозной, когда она вокальная без музыкальных инструментов.
По моему (р.Бриска) скромному мнению, в любом случае можно разрешить фоновую музыку и спокойную музыку. Тем более на базе того, что Тур и Рэма постановили, что тот глобальный запрет на музыку после прекращения деятельности Сангедрина распространяется только на случаи живой музыки на музыкальных инструментах во время застолий с вином в заведениях, где принято проводить такие застолья, и ни в каких других случаях».

Сослучайное и присослучайное 2016-04-22 08:45:48

Видимо, пост первенцев был придуман, чтобы оправдать ситуацию, при которой 14 нисана всё равно ничего не едят: в былые времена практически единственной едой (кроме мяса, которое есть у немногих, и овощей, которых весной всё равно нет) был хлеб, 14 нисана хамец есть уже нельзя, а мацу ещё нельзя.

Сослучайное и присослучайное 2016-04-20 09:29:16

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209301026069113&set=a.1060964690801.2011525.1426448495&type=3
Рав Каневский нюхает канабис и произносит благословение.
Вердикт р.Зильберштейна (его шурина): поелику речь идёт о листьях, а не о семенах, и в контакт с зерном они не входят, это не китниот и никакой пасхальной проблемы в канабисе нет.

О религиозном отношении к ЛГБТ

Недавно организация раввинов «Бейт Ѓилель» (люди не самые известные, но и не последние) опубликовала декларацию об отношении к «людям с однополой сексуальной направленностью». Длинную декларацию с многими ссылками на источники http://www.beithillel.org.il/show.asp?id=71658#.VwzER_mLS00 можно вкратце изложить так:
1. Иудаизм считает гомосексуализм нарушением заповеди и не может дать ему легитимацию. Никакого «еврейского гомосексуального брака» быть не может. Человек, ведущий ЛГБТ образ жизни, должен раскаяться.
2. Гомосексуальная склонность — не преступление, и человек с такой склонностью не отличается от любого другого человека, у которого возникает желание что-то нарушить. Поэтому такой человек имеет в общине полные права и может занимать любые должности — даже вести молитву.
3. Если нам достоверно не известно, что такой-то человек нарушил такую-то заповедь — мы не должны давать веры этому слуху. Это верно по отношению к любой заповеди, и по отношению к гомосексуальным связям тоже. У любого человека есть презумпция «кашерности», пока нам достоверно не доказано обратное. Более того, самооговоры в иудаизме не принимаются.
4. Запрещено позорить и обижать людей, даже если они что-то нарушили. Поэтому нет оправдания отторжению ЛГБТ от религиозных общин. «Нельзя спихивать камень вслед падающему». Нужно всемерно приближать любых людей, даже грешников, а тем более тех, у кого есть лишь «склонность» (у кого из нас нет склонности к чему-либо запретному?). Большие равы разрешали включать в общину с полными правами даже открытых нарушителей шабата, а ведь статус обоих нарушений примерно одинаков.
5. Если ЛГБТ желают вести религиозный образ жизни — значит, они знают, что о них говорит Тора, и таким образом осознают неправильность своих действий, а значит, нужно всячески способствовать их приближению к жизни по Торе.
***
Вообще говоря, «Бейт Ѓилель» просто сложили два и два. Если человек постоянно что-то нарушает, он называется «мумар». Если он нарушает одну какую-либо заповедь, он может быть «мумар по страсти» (ле-теавон) или «мумар назло» (леѓахъис). Те, о ком здесь идёт речь — явные «мумары по страсти» (согласно определению Тосафот в Авода зара 26б ד»ה וחד אמר להכעיס נמי מומר — אכלה לתיאבון שהיא טובה לאכול), а их ѓалахический статус практически не отличается от статуса обычного еврея!

Сослучайное и присослучайное 2016-04-06 15:49:21

Интересная цитата из Шаарей йошер 3:3: https://www.facebook.com/rdovid.markel/posts/1698046110455475
р.Шимон Шкоп объясняет, почему в «исуре» мы можем проголосовать и решить, каков закон, а в «мамоне» это невозможно (по словам Шмуэля, «в исуре идут за большинством, а в мамоне — нет»): потому что «исура» — это априорный закон Торы, которая постановила, как должно быть, и дала мудрецам полномочия решать вопрос применимости этого закона голосованием; а «мамона» — это результат рассуждения, применения логики и доказательств, таких как свидетели, документ, хазака и пр. В этой области невозможно решить вопрос голосованием: против документа не попрёшь, а также (в этом хидуш р.Шимона) против логического рассуждения не попрёшь, сколько ни голосуй.

Продажа органов – подход ѓалахи (для памяти)

р.Шломо Залман Ойербах постановил, что ничто не мешает получать плату за донорство органов. Поскольку само донорство такого рода разрешено и даже похвально, можно требовать и деньги за него.
р.Шауль Исраэли добавил интересную оговорку: сам донор может получать возмещение, но если между сторонами присутствует посредник, он получать плату не может. Это сделано для того, чтобы предотвратить торговлю органами.

Сослучайное и присослучайное 2016-04-06 07:46:03

На сплетнях основаны важные законы в ѓалахе. Например, если муж после свадьбы обнаружил, что телосложение жены отличается от общепринятого, и не готов смириться с этим — он по букве закона может с ней развестись и не выплачивать ктубу: надо было предупреждать! И применимость этого закона определяется тем, есть ли в городе баня и есть ли у этого человека родственницы-женщины (Мишна Ктубот, 7:8), и спор Рамбама и гаонов идёт лишь о том, могут ли ему насплетничать о телосложении его невесты лишь родственницы или просто знакомые (Законы брачной жизни, гл. 25).
Хафец хаим, видимо, сказал бы, что это предотвращение ущерба и потому разрешено. 

Мезуза как амулет и не как амулет

Очень интересные рассуждения в Диврей яцив Йоре деа 191 о том, как и от чего именно хранит мезуза — от греха или от вреда, и что говорил Рамбам о дураках, считающих мезузу амулетом, и как увязать всё это с тем, что согласно Йерушалми Пеа 1:1 Рабейну ѓа-кадош послал мезузу Артабану, который вообще-то нееврей, и можно ли это делать вообще, и если можно — в чём её хранительная сила. А также в Мишне ѓалахот 7:191, где приводится продолжение истории об Артабане из Шеильтот Экев: дескать, мезуза выгнала из дочери Артабана беса. Там р.Менаше Кляйн рассуждает о том, был ли этот Артабан неевреем или же евреем, и если евреем — почему у него до этого не было мезуз, а может, они были, но мезуза, написанная самим Рабейну ѓа-кадош, круче. (Тогда всё равно получается, что такая крутая мезуза является амулетом, раз выгнала беса). А может быть (возвращаясь к Диврей яцив), ту мезузу написали именно как амулет, и можно ли так поступать вообще, а возможно, к той мезузе были приписаны имена ангелов, и опять-таки что делать с Рамбамом, категорически отрицающим самостоятельную защитную силу мезузы, и с Кесеф мишне (а это сам автор Шулхан аруха, не кто-нибудь), настаивающим на том, что хранительная сила находится лишь в исполнении заповеди, а конкретно — в любви к Богу и страху перед Ним, и снова — как быть с неевреем Артабаном, заповедь мезузы исполнять не обязанным…

Еврей в мешке

Три года назад весь интернет смеялся над фотографией еврея, сидящего в самолёте и при этом запакованного в огромный пластиковый мешок. Вот история события (иврит): http://www.kikar.co.il/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A1%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F.html
Зачем это нужно было? Полёт проходил над кладбищем в Холоне, а сидящий — коген. Ему нельзя оскверняться, а скверна распространяется от трупа и могилы по вертикали. Это кладбище, насколько я знаю, специально облетают при взлёте и посадке самолёты Эль-Аля (а этот самолёт был вроде бы не израильский). Выделяется оно тем, что по порядкам тамошнего захоронения над покойником нет пустого пространства в ладонь (если оно есть, то по мнению Раши в трактате Назир скверна вверх не распространяется, и на многих кладбищах делают такое пустое пространство). По той же причине не рекомендуется когену лететь в вертолёте над кладбищем на Масличной горе. Если же коген запакуется в мешок, то он будет внутри «цамид патиль», закрытого сосуда, в который по закону Торы скверна не проникает. Данный коген следовал указанию одного из известных харедимных равов.
А нужно ли было запаковываться в мешок? Вот подробный разбор р.Даниэля Вольфа:
http://www.elhamikdash.com/49876/%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D—%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A3-
Он пишет, если вкратце, что есть уже упомянутое мнение Раши. Есть мнение Раавада, согласно которому когену вообще не запрещено оскверняться тем, из-за чего назир не стрижётся (а из-за похода на кладбище он не стрижётся, Раавад к Законам трупной нечистоты, 12:6). Есть серьёзные основания считать, что алюминий, из которого сделан корпус самолёта, не принимает скверну по закону Торы (так полагал р.Моше Файнштейн), и таким образом может служить как «»цамид патиль». Есть серьёзные основания считать, что самолёт по своему устройству сам может считаться «цамид патиль» и таким образом экранирует когена. Есть р.Ицхак Эльханан Спектор, напомнивший, что в «ршут га-рабим» сомнения в области скверны толкуются к разрешению (там был вопрос о когене в поезде).
Наконец, пишет р.Вольф, «предложение запаковать когена в пластик выглядит галахически приемлемым, но стоит принять во внимание социальные последствия, особенно в нашем поколении, когда столь многие смеются над Торой. Даже если данное предложение галахически хорошо, оно социально плохо, и поэтому так поступать не следует».