מתנת חינם

This post was written by Синий Вечер on Январь 17, 2017
Posted Under: ѓалаха

במשנה ובגמרא כתוב: «אין ממחין ביד עניי גויים בלקט בשכחה ובפאה, מפני דרכי שלום. ת»ר: מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל, ומבקרין חולי גויים עם חולי ישראל, וקוברין מתי גויים עם מתי ישראל, מפני דרכי שלום» (גיטין סא ע»א). לפי רשב»א, ר»ן וריטב»א, מפרנסים עניין גויים גם במקום שאין עניי ישראל.
«הגויים» שמדובר עליהם במשנה הם עובדי עבודה זרה, כי אלה היו הגויים בזמנה. אפשר להקשות: הרי אסור לתת לגויים (על כל פנים, לעובדי עבודה זרה – רשב»א, ספר החינוך) מתנת חינם (עבודה זרה כ ע»א)! אפשר להשיב מהתוספתא: «אבל אם היה שכנו או אוהבו – הרי זה מותר, שאינו אלא כמוכרו לו» (עבודה זרה ג:ה). מהי המכירה כאן? תמורת המתנה יהודי מקבל יחס טוב, «מחזיק לו טובה על שנהנה ממנו», כדברי «חזון יחזקאל». על סמך זה אפשר לומר, שאם אני סבור שתמורת המתנה אני אקבל מגוי מסוים יחס טוב הדרוש לי והוא יהפוך ל»אוהבי» – מותר לי לתת לו מתנה, אפילו אם הוא עובד ע»ז. ייתכן שזאת כוונת המשנה.
זאת ועוד: בעולם המודרני כל דבר שמתרחש בכל מקום יוודע לכל העולם וישפיע אפילו על אנשים רחוקים, במילים אחרות – כולם נעשו שכנים, ואפשר ליישם לכל גוי את הכלל שמדברת עליו תוספתא.

Comments are closed.