Сослучайное и присослучайное 2016-01-30 13:53:27

Почитайте, знающие иврит друзья, последний псак «иерусалимского крыла» харедим в газете הפלס. Восхититесь. Обратите внимание на выражения и главное — на их коннотации.
«ע»פ דעת תורתנו הקדושה על דבר המסיתים ומדיחים להתגייס לשירות צבאו ולאומי ואזרחי, שדינם כמחטיאי הרבים ויש להוקיעם ולהרחיקם מתוכנו».
«לב מי לא יחרד בראותנו כי הנה אויבי ד’ יהמיון ומשנאי התורה נשאו ראש, על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך, באומרם לכו ונכחידם ח»ו ולא ייזכר שם קדושת ישראל עוד»
«וכבר נודע ופירסמו לעין כל את מזימותיהם שמטרתן ותכליתן לשנות את כל צורת ציבור החרדים לדבר ד’ ולעקור התורה והיהדות ולהחריב כל צורת עם התורה. ולצורך כך הקימו מקומות מיוחדים בצבא ובשירות לאומי ואזרחי וכדו’ ללכוד ברשתם נפשות יקרות על מנת שיהיו כפופים לשלטונם ורוחם ותרבותם הרעה וכבר רבים חללים הפילו».
״עוסקים בכל כוחם להסית ולהדיח בחורים ואברכים לעוקרם ממקום גידולם ולאבד נפשם לנצח ח»ו ובידוע שכל הנופל בידם הרי זה מעוות לא יוכל לתקון וכל באיה לא ישובון עוד. ובכל יום ויום צדים צעדינו ללטוש עיניהם על צעירינו, ולצורך כך ייסדו כל מיני גופים המיועדים לכך ופועלים בכל הדרכים בגלוי ובסתר בכח השלטון והממון ובלבד שיעלה בידם ללכוד נשמות טהורות ולהרוס כל החומה המבדלת בין שומרי התורה לבין תהום הכפירה ותרבות אנשים חטאים».
http://www.kikar.co.il/191648.html#
«Ненависть в почках набухших томится,
Ненависть в нас затаенно бурлит,
Ненависть потом сквозь кожу сочится,
Головы наши палит». (с)