Сослучайное и присослучайное 2016-01-30 13:53:27

Почитайте, знающие иврит друзья, последний псак «иерусалимского крыла» харедим в газете הפלס. Восхититесь. Обратите внимание на выражения и главное — на их коннотации.
«ע»פ דעת תורתנו הקדושה על דבר המסיתים ומדיחים להתגייס לשירות צבאו ולאומי ואזרחי, שדינם כמחטיאי הרבים ויש להוקיעם ולהרחיקם מתוכנו».
«לב מי לא יחרד בראותנו כי הנה אויבי ד’ יהמיון ומשנאי התורה נשאו ראש, על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך, באומרם לכו ונכחידם ח»ו ולא ייזכר שם קדושת ישראל עוד»
«וכבר נודע ופירסמו לעין כל את מזימותיהם שמטרתן ותכליתן לשנות את כל צורת ציבור החרדים לדבר ד’ ולעקור התורה והיהדות ולהחריב כל צורת עם התורה. ולצורך כך הקימו מקומות מיוחדים בצבא ובשירות לאומי ואזרחי וכדו’ ללכוד ברשתם נפשות יקרות על מנת שיהיו כפופים לשלטונם ורוחם ותרבותם הרעה וכבר רבים חללים הפילו».
״עוסקים בכל כוחם להסית ולהדיח בחורים ואברכים לעוקרם ממקום גידולם ולאבד נפשם לנצח ח»ו ובידוע שכל הנופל בידם הרי זה מעוות לא יוכל לתקון וכל באיה לא ישובון עוד. ובכל יום ויום צדים צעדינו ללטוש עיניהם על צעירינו, ולצורך כך ייסדו כל מיני גופים המיועדים לכך ופועלים בכל הדרכים בגלוי ובסתר בכח השלטון והממון ובלבד שיעלה בידם ללכוד נשמות טהורות ולהרוס כל החומה המבדלת בין שומרי התורה לבין תהום הכפירה ותרבות אנשים חטאים».
http://www.kikar.co.il/191648.html#
«Ненависть в почках набухших томится,
Ненависть в нас затаенно бурлит,
Ненависть потом сквозь кожу сочится,
Головы наши палит». (с)

Сослучайное и присослучайное 2016-01-29 10:18:19

Если кто-нибудь захочет послушать аудиозаписи лекций, которые я читал на сайте lilmod.org, можно написать об этом письмо администрации: lilmod.ru сабака гмайл.

Две самые страшные истории за последнее время

«У меня пример уже этого года. Сбили женщину на перекрестке, переломы, сотрясение, больница, протокол. Под подозрение попадает помощник прокурора, у него такая же машина. И свидетели вдруг меняют свои показания и начинают прятаться от родственников. Их никто не запугивал еще, не угрожал. Помощник молодой и в городе недавно. Но дело спускают на тормозах не стесняясь. А ведь когда опубликовали видео где несясь на красный свет машина сбивает женщину и скрывается не притормаживая все кричали ПОЙМАТЬ И НАКАЗАТЬ. Но чуть появился призрак неприятностей — и всем расхотелось».
http://mi3ch.livejournal.com/3226829.html?thread=319910349#t319910349
«Года три или четыре назад в Волгограде была история. Местным онкобольным перестали выдавать бесплатные обезболивающие. А местным диабетикам перестали выдавать инсулин нужного им сорта. Их губер сказал, что в бюджете денег нет. Между тем, он нашел деньги, чтобы за счет бюджета свозить свою команду в Италию в отпуск.
Местные врачи возмутились, и некоторые из них пытались организовать митинг, чтобы помочь своим пациентам и добиться выдачи бабла. Митинг должен был быть без всякой политической подоплеки, никакой Навальный или Яшин обо всем этом знать не знали. Подали заявку на митинг, и, вопреки ожиданиям, получили разрешение.
Так вот.
НИКТО НЕ ПРИШЕЛ.
Родственники и знакомые больных переписывались в соцсетях, возмущались, но не пошли».
http://mi3ch.livejournal.com/3226829.html

Никакие преграды нас не остановят…

Канун Шабос главы «Исро»
19 швата 5776 года / 29 января 2016 г.

«Что вызывает у вас наибольшие трудности? — спросил я своего собеседника. — Пытались ли вы определить главные точки, где вы, совершая переворот в своей жизни, столкнулись с реальными трудностями?» Здесь необходимо внести разъяснения. Это был не первый разговор, который мне приходилось вести с некоторыми прихожанами нашей синагоги, жалующимися на затруднения в соблюдении взятых на себя заповедей. Раньше эти евреи или вообще не исполняли законы Торы и ее заповеди, или в последние годы приняли на себя новые заповеди либо более тщательное исполнение тех, которые они уже соблюдают. Очень часто людям бывает непросто указать на главную проблему или реальную сложность, с которыми они сталкиваются. Они пытаются распутать этот клубок трудностей, но не могут найти их источник, что еще больше усугубляет их положение и не позволяет решить задачу со столь большим числом неизвестных. Поэтому было важно помочь этому еврею найти и понять главную проблему для того, чтобы подобрать подходящее лекарство. После довольно длительного размышления, мой собеседник ответил:

— Труднее всего для меня соблюдение Субботы и отношение жены к моему религиозному поведению и соблюдению заповедей.

— Другими словами, — объяснил я, — вам трудно дается то, что прежде, до того, как вы начали жить по Торе, казалось вам неестественным, и отношение окружающих к вашему новому поведению…

— Именно так, — ответил еврей.

— Ну, что же, вы пришли очень вовремя, ибо как раз на этой неделе сама Тора объясняет и показывает нам пути решения этих проблем!

* * *

Наша сегодняшняя недельная глава названа «Исро» в честь тестя Моше-рабейну, который покинул свой родной Мидьян и пошел в пустыню, чтобы присоединиться к народу Израиля, изучать Тору и испол¬нять ее заповеди. Что было причиной, побудившей Исро отправиться в путь? Какое известие достигло его слуха, что он решил принять на себя бремя Торы и мицвойс? Раши, объясняя слова: «И услышал Исро» (Шмойс, 18: 1), говорит: «Что именно он услышал? Весть о рассечении моря и о войне с Амолеком».

Итак, Исро услышал две вести, которые подвигли его присоединиться к народу Израиля. Первая — о рассечении моря. Сыны Израиля пребывали в растерянности. Египтяне преследовали их, а на их пути встало глубокое море. Некуда им было деваться… Никто не мог естественным путем войти в это море и остаться в живых. Но вот Всевышний совершил чудо — разверз воды моря, «и вошли сыны Израиля внутрь моря по суше» (Шмойс, 14: 22). Но одной этой вести было не достаточно, чтобы Исро принял решение пройти гиюр. Только услышав об еще одном событии, произошедшем с сынами Израиля, он наполнился силой и пониманием, что должен пойти к Моше и принять на себя бремя Торы и заповедей. О каком событии идет речь? Раши говорит: «Война с Амолеком». Народ Израиля, выйдя из Египта, был еще не достаточно сплочен и организован, чтобы создать собственную армию и готовиться к войне. И неожиданно евреи были атакованы многочисленной и сильной армией Амолека, привыкшей к сражениям и знающей, как вести войну. И все же народ Израиля победил Амолека, как рассказывается в конце предыдущей недельной главы «Бешалах». Когда Исро узнал и о рассечении моря, и о войне против Амолека, он пришел к выводу, что должен пойти и присоединиться к народу Израиля.

Рассказанные в Торе истории — не просто рассказы о тех или иных событиях. Они являются, прежде всего, указанием для нас. Мы на их примере учимся, как надо действовать в повседневной жизни. Так и история Исро учит, как мы должны вести себя, когда сталкиваемся с подобными случаями.

Еврей, который хочет, как Исро, приблизиться к иудаизму, глубже постигнуть его законы, добавить в изучении Торы и соблюдении заповедей, скорее всего, сталкивается с двумя типами трудностей. Одну из трудностей создает сама человеческая природа: непросто отделить Субботу от будней. Есть действия, которые всю неделю разрешено и необходимо совершать, в то время как в Субботу это делать запрещено. Вторая трудность исходит от окружающей среды, которая нападает на него, ведет против него духовную войну. Человек сталкивается с целым рядом претензий. Почему вы отличаетесь от нас? Почему вы делаете это иначе? Почему вы должны наложить тфилин? Почему вы не едите те или иные продукты? Именно для преодоления этих трудностей Тора рассказывает нам историю Исро, которая придает нам силы и учит нас. Человек должен знать, что его сложные ситуации не новы в этом мире.

Море было естественным, природным препятствием, мешающим народу Израиля продвигаться к горе Синай и получить Тору. Евреи должны знать, что, рассекая море, Всевышний таким образом уничтожает все природные преграды, мешающие человеку на его пути к горе Синай. Поэтому народ Израиля прошел внутри моря по суше. Естественные барьеры человеческой природы не должны мешать нам соблюдать законы и заповеди Торы. Б‑г уничтожит все естественные препятствия на нашем пути, а народ Израиля восхвалит Его в благодарственной песне за свое спасение.

Однако, кроме рассечения моря, была еще война против Амолека. Еврей подвергается разрушающему воздействию окружающей среды, которая пытается бороться с ним, унизить его, охладить его пыл в многочисленных спорах и дебатах. Он должен знать, что как во время войны с Амолеком, большим и сильным, искушенным в боевых действиях, Всевышний дал народу Израиля силу победить, так и в каждом поколении Творец дает каждому еврею силу выиграть все войны, в которые его втянет окружающая среда.

В этом и заключено ясное указание, которое дает нам Тора в нашей недельной главе «Исро». Когда мы стоим перед получением Торы, когда мы хотим принимать Тору сегодня и каждый день, нас не должны останавливать никакие преграды: ни внутренние, ни внешние. Б‑г дает нам достаточно сил, чтобы «пройти в море по суше» и одолеть Амолека. В те дни, после рассечения моря и войны с Амолеком, народ Израиля получил Тору, а затем пришел на Землю обетованную и учредил там царство Всевышнего. Так что когда мы, преодолев все преграды, снова получим Тору, мы очень скоро удостоимся прихода Мошиаха. Он поведет нас снова на Святую землю Израиля, и возобновит там царство Г‑сподне. Да случится это вскоре, в наши дни, омейн!

Загрузить газету в формате PDF вы можете здесь (1,27 МБ).

Потребность в антисемитизме

Во многих образовательных материалах, предназначенных для еврейских детей из традиционных семей, а также для приобщающихся, часто возникает мотив противостояния антисемитизму. Злой хозяин не отпускает девочку (видимо, служанку) на шабат, не даёт ей пальто, и она убегает без пальто в мороз, при этом перед ней возникает образ отца, говорящего: «Ты еврейка — а значит, ты отличаешься от всех! Отдай жизнь за еврейство, дочь моя, отдай жизнь!» Злые гои преследуют верных Торе евреев в СССР. Но верные остаются верны, хранят «еврейскую искру» и гордо её несут и пр.
Здесь интересны два момента.
1) В этом дискурсе опущены самые вопиющие проявления антисемитизма — погромы и Холокост. Почему — легко угадать. В обоих случаях били «не по паспорту, а по морде», без всякой связи с крепостью веры, и поэтому в качестве образовательного материала они использованы быть не могут. В сионистском дискурсе они использовались, и ещё как: «Видите, как там ужасно? Давайте скорее сюда!» А в религиозном — мало. Также не говорится, что основные преследования еврейской веры совершались в СССР самими же евреями, что отход от веры шёл упопомрачительными темпами с конца XIX в. — это не служит педагогической цели.
2) Зачем вообще возникает сейчас тема антисемитских религиозных (именно религиозных) преследований? Представьте, например, хабадника. Приехал он, скажем, в город Баден-Баден. Немцы там вполне дружелюбны, а вот евреи — некоторые из них входят в «Израэлитише культусгемайнде», некоторые тяготеют к реформистам, молитвы дважды в неделю (вечер и утро субботы), кошером никто не озабочен… И наш хабадник оказывается один. Один против всех, потому что он возмутитель спокойствия и нарушает сложившийся порядок. Он не пойдёт в гости к местным евреям, потому что его там не тем накормят. Ему нужно обеспечивать себя и мясом, и хлебом, и молоком. Ему нужно заманивать к себе людей для своего миньяна. Ему нужно создавать систему образования детей, которая не вписывается в существующие структуры и даже противостоит им. Тут-то и пригождается усвоенное в детстве «все против нас, но мы храним веру».

Сослучайное и присослучайное 2016-01-27 01:32:28

«Цдакомат также помогает посетителям заказать поминальную молитву или молитву за здоровье. Умная машина знает все детали закона – в какой молитве нужно указывать имя матери, а в какой отца, как правильно рассчитать дату поминовения и т.д; задает посетителю нужные вопросы, обрабатывает информацию и принимает положенное в этом случае пожертвование.»

Это всё хорошо. А вот этого бы я не делал:

«Каждому, кто сделал пожертвование, цдакомат распечатывает чек с благословением. Это позволяет творчески и зримо воплотить важнейшую для иудаизма идею том, что дающий пожертвование обретает благословение Небес.
В память умной машины заложены сотни изречений Торы, содержащих благословение.
Например: «Посмотри-ка на небо и сосчитай звезды – таково будет потомство твое», или: «Да сделает тебя Господь главою, а не хвостом», или: «Да обратит Господь лик Свой к тебе и принесет тебе мир». Система сама выбирает одно из этих изречений. По еврейской традиции, случайностей не бывает, поэтому доставшееся человеку благословение будет нести для него особый индивидуальный смысл».
http://news.jeps.ru/novosti/sinagoga-spb-ustanovlen-platezhnyij-terminal-dlya-pozhertvovanij.html
Потому что средства массовой информации над этим уже изгаляются: «В петербургской синагоге заработал цдакомат для благословения иудеев».

С другой стороны стола

Подбираю разные материалы о шабате. Есть много восторженных описаний красоты субботней трапезы. И меня заинтересовало: а есть ли такие воспоминания с точки зрения женщины? Белла Шагал описывает с точки зрения девочки, а вот хозяйка дома?
Ведь что такое красота субботней трапезы? Мужчины возвращаются из синагоги, свечи горят, стол накрыт, всё блестит, кидуш, вкусные блюда, субботние песни, слова Торы… И нигде в просветительской литературе не говорится, откуда берётся красиво накрытый стол, куда исчезает посуда по окончании трапезы, по какому волшебству такой же красиво накрытый стол появляется на следующий день и сколько удовольствия это доставляет тем, кто всё это делает. После трапезы наступает время субботнего отдыха — для всех ли в семье? В литературе, написанной мужчинами, этот вопрос не затрагивается.
В журнале «Мир еврейской женщины» была поставлена сложная задача: убедить женщин, хозяек дома, что субботняя трапеза — это прекрасно. Получилось вот что:
«Согласен, что подготовить Субботнюю трапезу — занятие, требующее напряжения всех сил хозяйки дома. Поэтому, каким будет ужин в Субботу, решайте сами. И даже отсутствие изысканных блюд не должно помешать нам ощутить радость Субботы… Главное, чтобы атмосфера за Субботним столом была гармоничной и доброжелательной. А это нам по силам». http://www.jewishwoman.ru/dynamics/izbrannyy-narod/id_136/article_2155/

Не понимаю

В гемаре Гитин 35а-б приводится история о разведённой, которая должна была получить ктубу и призналась, что уже получила часть её вещами. Какие это были вещи? Одна «глофкера» (согласно комментаторам — рубаха или покрывало, согласно греческому оригиналу слова — чёсаная шерсть), книга Псалмов и рваные книги Иова и Мишлей. И судьи оценили всё это в пять мане! (Рукописи Ватикан 130 и 140). «А остальное пусть получит деньгами».
Мане — сто зуз (динаров). Дневная зарплата пастуха составляла около четырёх динаров. Таким образом, судьи решили, что данная женщина получила вещи на сумму, равносильную четырёхмесячной зарплате пастуха. Ктуба вдовы — один мане, и при этом предполагается, что вдова может на эту сумму просуществовать как минимум три месяца, только после которых она может выйти замуж снова. И вы хотите сказать, что рубаха (или покрывало, или чёсаная шерсть), псалмы и две рваные книги, одну из которых (Иов) эта женщина вообще понять не может, равносильны пяти ктубот вдовы??? Это нормальная оценка?
Комментаторы молчат. Только Хашукей хемед приводит мнение р.Эльяшива о том, что эти рваные книги ценились как антиквариат:
חשוקי חמד גיטין דף לה עמוד א
וצריך ביאור הרי חמש מנה הוא סכום רב של ממון שאפשר להתפרנס ממנו שנתיים ומחצה, כמבואר ברע»ב בפאה (פ»ח מ»ח) דקים להו לרבנן שמאתיים זוז מספיק לשנה אחת לכסות ולמזונות. ואיך יתכן שהחפצים הנ»ל יהיו שוים סכום רב כל כך?
ומו»ח מרן הגרי»ש אלישיב שליט»א כתב (הערות) שלממשלות הבלואים יש מעלה של חפץ עתיק שיש שהוא חשוב להם, ומשמע שהיה שוה הרבה שעלה הכל לסך ה’ מנה. הרי שכבר בזמן חז»ל היו אנשים שהיו מוכנים לשלם על דבר עתיק הון רב, ומסתבר שלהם עדיף שידליקו בחנוכיה העתיקה.

Сослучайное и присослучайное 2016-01-22 03:44:34

Нет угрозы традиционному шабату от дигитально-информационной эры, наступающей на наших глазах.
Да, лет через десять бумажная книга станет музейным экспонатом, а дома будут напичканы сенсорами. Но на каждый хитрый сенсор есть гайка с левой резьбой, а бумажное чтиво… Сколько евреев в мире? 18 миллионов в разных странах? Предположим, все соблюдают шабат. Трудно, что ли, обеспечить их бумажным чтивом на один день в неделю? Израиль справляется: толстые пятничные выпуски газет, специальные пятничные газеты вроде «Мишпаха» или «Макор ришон», десятки субботних листочков — всё это прекрасно выживает благодаря рекламе, ведь в шабат люди могут рассмотреть эту рекламу никуда не торопясь. Телевизору вообще место на помойке. Кто не может жить без музыки — пройдя по краю ортодоксии, может включить радио где-нибудь в углу. Фильмы пусть в моцаэй шабат смотрят. А «информационная магистраль» — ведь главная особенность шабата в наше время состоит в том, что это День Без Интернета. И это очень хорошо.

Досужие рассуждения

После недавних разоблачений «хуиз мистер» у меня появилось некое понимание того, почему президент России так боится Кадырова. А ведь это именно боязнь. Чечне позволено всё: фактическая независимость, демонстративное нарушение законов и морали с привлечением корреспондентов, подзаконная торговля. И дело не в декларируемой полной лояльности Кадырова президенту. Многие декларируют. И не в боязни терактов: любой теракт может быть с радостью использован как средство закручивания гаек. Возможно, дело в том, что мафиозная структура, крышуемая «Царём», боится чеченских мафиозных структур. Мы ведь не знаем почти ничего об их отношениях, стрелках и относительной силе.

Сослучайное и присослучайное 2016-01-22 01:07:37

Всенижайший раб Яков, Шумилин сын, просил призреть худобу его и, понеже готов не токмо шестых своих перстов лишиться, а инно и всех худых рук и ног и даже самого живота, — повелеть ему не быть в анатомии, кушнткаморою называемой. Уже стало ему, горькому, вся дни тошно провождать посреди лягв, и младенцев утоплых, и слонов, и ныне он, нижайший, стал как зверь средь зверей, а большой науки от него нет, потому что нет у него ни носа аки хобота, или же подо ртом нос, но токмо имеет шестые персты. И за то свое небытие дает он впятеро больше противу своей цены. («Восковая персона, 2:8)

Еврейская загадка

(по Мишне)
Когда еврей радуется (законно и оправданно), а потом сожалеет о том, что радовался?
Ответ:
Махширин, 3 глава, 5 и 6 мишнайот. Там говорится, что если на пшеницу или на разложенные на крыше маслины пошёл дождь и человек обрадовался — плоды считаются «готовыми к принятию нечистоты», то есть дотронется ам ѓа-арец или нида — и пиши пропало. Рабби Йеѓуда там говорит: Так ведь невозможно не радоваться, если идёт дождь! Нет, плоды считаются «готовыми», только если человек совершил некое действие для того, чтобы они лучше намокли (остановился под дождём или перевернул маслины).

В Совфеде предлагают установить фиксированный курс валют

http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/21/n_8150027.shtml:
http://ria.ru/economy/20160121/1362896595.html
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил РИА Новости, что необходимо установить жесткий курс рубля по отношению как к доллару США, так и другим резервным валютам. «Исходя из реальной покупательной стоимости национальной валюты на внутреннем рынке, ее курс может составить около 40 рублей за доллар», — отметил он.
«Чёрный рынок валюты появится, это абсолютно неизбежно, но это не самая главная проблема для российской экономики», — убеждён Калашников.
РИА Новости http://ria.ru/economy/20160121/1362896595.html#ixzz3xtyCvGmu
Предлагающий — Депутат Государственной Думы I — II; VI созывов (1993—1999; с 2011) по списку партии ЛДПР. Министр труда и социального развития Российской Федерации с 1998 по 2000. Доктор экономических и кандидат психологических наук.

Они сошли с ума.

Сослучайное и присослучайное 2016-01-21 07:27:31

…Но в белой тот рубашке родился,
кто, взяв своё, отдаст не вдвое.

Покуда нет досуга небесам,
досуг земной казнит и судит.
Закон для всех, но кто казнится сам —
авось, по всем статьям судим не будет.
Кем слово «прав» и слово «невредим»
Исключены из лексикона…
МКЩ

Сослучайное и присослучайное 2016-01-20 09:39:39

За публикацию в научных журналах не берут денег. Но зато берут рабочим временем, уходящим на переоформление библиографии согласно требованиям каждого редактора. Спасительный APA ещё не до всех дошёл.

Немецкие физики эпохи Второй Мировой

«Мы должны постоянно сознавать, что вести себя по-человечески по отношению к другим людям важнее, чем выполнять какие-либо профессиональные, национальные или политические обязательства» (Вернер Гейзенберг).
«Каждый порядочный человек, столкнувшись с режимом диктатуры, должен иметь мужество совершить государственную измену» (Фридрих Георг Хоутерманс)
«Я их так ненавижу, что должен был быть поближе к ним» (Макс фон Лауэ).

Сослучайное и присослучайное 2016-01-20 07:07:57

Старый анекдот, иллюстрирующий понятие пресуппозиции как необходимого элемента высказывания:
- Здравствуйте, господин Шварц! Как ваше здоровье, как супруга, как детишки?
- Вам хорошо говорить. А мне, думаете, кто-нибудь платит?

Сослучайное и присослучайное 2016-01-20 00:30:32

Израиль – одно из двух государств с инвестиционным рейтингом Moody’s, сумевшее в период с 2009 по 2015 год снизить соотношение госдолга к ВВП. В общей сложности Moody’s установила такой рейтинг 71 государству.
http://www.newsru.co.il/finance/19jan2016/moody304.html

Херем Рабейну Гершом в наши дни

Дорогие сообщники,

Имеется такая ситуация: некто А, по каким-то ему известным причинам просит в социальной сети у своих (по)читателей, обозначим их всех В, конфиденциальную информацию о некоем С.
Есть ли нарушение херема Рабейну Гершома (запрет чтения чужих писем) в случае с В, который откроет А информацию, которую С не хочет делать доступной для широкой публики, включая А?
Если да, то можно ли квалифицировать действия А как минимум "лифней ивер" а как максимум нарушением того же запрета?

Сослучайное и присослучайное 2016-01-19 05:46:36

МКЩ любит (любил?) прятать в песнях то формальное упражнение в версификации, ради которого они были написаны. Например, что спрятано в «Известно стало, что вдали…»?

Мелкая философия на глубоких местах

Ставить разуму преграды, запрещать думать и задавать вопросы, под любым предлогом, от имени любого авторитета и ради любой цели — это преступление. Такое же, как заключать в тюрьму невинного человека. Но за последним ответом действительно стоит последний вопрос, а за ним стоит — не чудо. И не традиция. И не вера. А воля. Моя воля. На этот вот вопрос я отвечаю вот так, и мой ответ логически недоказуем и неопровергаем, а отвечаю я так потому, что это полезно для… совершенствования общества, или мироустройства, или экологической гармонии, или моей семьи, или моего личного благополучия — кто во что горазд.
Дальнейшие дискуссии могут вестись не о мировоззрениях, а об их целях. Чего хотят добиться носители мировоззрений. Если у них обнаружатся общие цели, дискуссия может быть плодотворной. Если же нет — о чём могут дискутировать бодибилдер и людоед? Защитник трудящихся и защитник потребителей социальных пособий? Создатель комфорта и борец с глобальным потеплением? Радетель блага народа А и радетель блага народа Б, претендующих на один клочок земли? А вот верующий и атеист вполне могут не только дискутировать, но и работать плечом к плечу, так как у противоположных мировоззрений могут быть общие цели.

Сослучайное и присослучайное 2016-01-18 13:50:16

Последняя лекция моего курса на lilmod.org (о лидерстве, Моше, Итро и Корахе) начинается! Приглашаю.

Сослучайное и присослучайное 2016-01-16 16:08:36

В недавнем Гитин 30б рассуждали о маасере, который определённым образом отдаётся левиту. Гемара спрашивает: «Но разве хаверов подозревают в том, что они отделяют в качестве маасера плоды, не соседствующие с теми, от которых отделяется (שלא מן המוקף)?»
И разумеется, возникает вопрос: А откуда у нас уверенность, что барайта говорит о хавере? Что, простые люди (עמי הארץ) уж и маасер не отделяют? Некоторые действительно не отделяют, отчего и возникло понятие «дмай», но не все же! Если бы все не отделяли, дмай был бы явным маасером, и законы его были бы другими. Вот герой нашей барайты — отделяет, и отсюда нельзя сделать вывод, что он хавер. Или Мишна, по мнению этой гемары, вообще только о хаверах говорит? Это явно не так.
На этот вопрос отвечают Тосафот: дело в том, что по постановлению мудрецов «дары коѓенов» отдают только коѓену-хаверу (Хулин 130б), чтобы приучить коѓенов соблюдать чистоту, без чего невозможно есть труму. А Эзра наказал левитов за то, что не взошли в страну Израиля, тем, что перевёл их маасер коѓенам (Йевамот, 86а).
Но и на это можно возразить: хорошо, дары коѓенов отдаём хаверам. А откуда следует, что только хаверам отдают маасер? Ведь на него законы чистоты вообще не распространяются! Разве что, по мнению р.М.Корица, иметь в виду трумат маасер.

Сослучайное и присослучайное 2016-01-15 04:07:51

р.Авраѓам Пам говорил: Веселить жениха и невесту — это великая заповедь. Но помните, что задерживаясь на свадьбе допоздна, вы делаете это за счёт вашего бебиситера — возможно, это ребёнок, который не привык так поздно ложиться спать.
А Хазон Иш однажды принял приглашение на субботу к одному благочестивому человеку, субботние трапезы которого были известны своей вдумчивостью и проникновенными словами Торы. Принял — но с условием, что трапеза будет короче обычной. По окончании трапезы он подошёл (в компании хозяина) к кухарке-посудомойке и извинился за то, что трапеза была такой короткой и малоинтересной. «Ой, что вы, это даже хорошо — ответила посудомойка. — Сегодня я смогу помыть посуду достаточно рано и в кои-то веки выспаться!»

Сослучайное и присослучайное 2016-01-15 04:00:30

Когда я служил в Советской Армии, одним из требований к военной форме (нас тогда не заботило — законных или подзаконных) была кубическая форма шапки-ушанки. Именно кубическая. В шапку напихивались уставы боевой, строевой и караульной службы и она заглаживалась утюгом; аналогично, на поднятых кверху и завязанных ушах заглаживались вечные складки. Как она сидела после этого на голове — мало кого волновало, ходила вечная шутка «голова солдата должна иметь форму ушанки».
Вот с тех пор у меня глубокое отвращение ко всем попыткам придать головам квадратную форму, от каких бы носителей какой-либо идеологии оно ни исходило.