Наш односельчанин, убит несколько часов назад

http://www.links.org.il/he/%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%A1/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%93%D7%95%D7%9F

К текущему моменту

Эфраима Сидона я вообще не люблю за издевательство над религиозными людьми в Израиле в одной из детских книг. Но у него много хороших книг и стихов. Вот одно из стихотворений:
אפרים סידון
השירון על המשברון
 
עכשיו אני שקט, עכשיו אני רגוע,
עכשיו הבנתי את הרעיון.
ראש הממשלה את העובדות הבהיר לי –
הוא הסביר את הדברים בהיגיון.
כלומר, כלום לא קרה בינינו
ואין סיבה להיכנס לדיכאון,
זה לא משבר, זה לא משבר, חבר’ה,
זה רק משברון.
פחות אפילו, בעצם רק משברצ’יק,
סך הכול משברניו קטנטון.
משברל’ה, משברל’ה, צה החוצה
וזה לא אסון.
וזה לא היה ראשון,
וזה לא יהיה אחרון –
סתם כמו שאמר ראש ממשלתנו,
משברון.
*
אמנם זה יכול להביא לאיזה מתח,
אבל אל פחד, זה יהיה בעצם
רק מתחון,
ובעקבותיו איזה עימות קטן,
כזה עימות’לה כזה,
עימותון.
עימותניו, עימות’לה,
עם יריות, פגזים ואש,
וחיילינו אל מול האויב.
חובש! חובש!
אבל לא צריך בכלל להתרגש!
כי לא מדובר חס וחלילה
במלחמה אימתנית,
אלא רק במלחמון כזה כאילו,
כזאת מין מלחמונת פצפונית.
*
מלחמל’ה, מלחמניו,
לא דברים רציניים,
אפילו שפה ושם
יהיו ודאי גם פצועונים.
פצועימניו, פצועימל’ך,
לא דבר גדול.
כולו כולו פצועימצ’יקים –
זה הכול.
ובעניין אבידות ממש,
אז לידיעת המעוניינים,
לא מדובר כמובן בקרבנות –
אלא רק בקרבנונים.
או קיי, זה לא פסגת האושר
ובוודאי זה לא נעים,
אבל לצערנו יש לצפות
גם להרוגונים.
שם הרוגון, פה הרוגון,
ועוד הרוגון.
כי לא מדובר במשבר, חס וחלילה,
רק במשברון.

9.05.97

Сослучайное и присослучайное 2015-11-19 14:02:59

Умственные привычки, которые мешают нам предвидеть будущее
Екатерина Шульман
http://mi3ch.livejournal.com/3141853.html
Блог автора и книга — здесь: https://www.facebook.com/shulmanbook/

Сегодня два теракта, один — в километре от меня

Как перевести с иврита עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה?
«Нас е…ут, а мы крепчаем».

Сослучайное и присослучайное 2015-11-19 10:03:34

Два высказывания:
- У слона есть крылья, но их длина равна нулю.
- У муравья есть крылья, но их длина равна нулю.
Какое из них верно?
Второе. Муравей — это перепончатокрылое насекомое, что доказывают самцы и самки во время брачного полёта.
А теперь скажите, на какое из этих двух высказываний больше похожи следующие утверждения:
«Танах ничего не говорит о посмертной награде и посмертном наказании, Талмуд ничего не говорит о переселении душ, а Рамбам ни словом не упоминает каббалу. Но всё же посмертное воздаяние следует из Торы, переселение душ — древнейшая традиция, а Рамбам на самом деле глубоко знал каббалу!»

Осуждённые за государственную измену в России и их сроки

http://infogr.am/osuzhdyonnie_za_gosizmenu

Подготовка к бар-мицве в районе Рамат-Гана

Друзья, не знаете ли, кто в районе Рамат-Гана может осмысленно провести с нерелигиозным мальчиком подготовку к бар-мицве (не просто чтение главы, а объяснение, введение в курс дела)?

Работа на всю жизнь…

Канун Шабос главы «Вайейцей»
8 кислева 5776 года / 20 ноября 2015 г.

Дорогие читатели! Я только что вернулся со съезда шалиахов (посланников) Любавичского Ребе, который проходил в Нью-Йорке. В этом году, как и в предыдущие годы, на форум приехало около пяти тысяч (!) человек со всего мира. Многообразие условий, в которых работают посланники, поражает. Были на съезде шалиахи из благополучных развитых стран и из стран, терпящих бедствия. Из стран, где идут войны, и из стран, где звуки «взрывов» слышны только во время праздничных фейерверков. Из стран, большинство жителей которых составляют люди с черной кожей, и стран, большинство жителей которых белокожие. Были посланники, в чьих городах есть еврейские школы, и те, чьи дети учатся в еврейской школе в Интернете. Посланники, работающие в состоятельных общинах, и такие, которым едва хватает на пропитание. Были те, кто начал свою миссию 60 лет назад, и те, кто стал шалиахом в этом году. Были посланники, чьи родители уже умерли, исполняя эту миссию, и они продолжают семейную традицию, и те, кто лишь сравнительно недавно приблизился к иудаизму — с помощью других шалиахов Ребе. Посланники, которые родились в странах, где сейчас работают, и те, кто приехал в совершенно незнакомые места и впервые услышал язык страны, только выйдя из самолета. Были посланники, которые удостоились видеть Ребе, молиться рядом с ним и участвовать в фарбренгенах, которые он проводил, и те, кто видел Ребе только на видео и изучал его учение только по его книгам… И все же у этих 5000 посланников со всего мира есть много общего. И главное, что их объединяет, — это, конечно же, то, что все они, с Б‑жьей помощью, будут посланниками всю свою жизнь. Как говорят в Хабаде: «Мы пришли в посланничество с билетом в один конец…» Они не передумают, их не остановят никакие трудности, ни войны, ни финансовые проблемы, ни сложности в деле образования детей. Для этих людей нет ничего, что могло бы помешать им выполнить миссию Ребе и оказать каждому еврею духовную и физическую помощь!

* * *

В сегодняшней недельной главе «Вайейцей» мы читаем о том, что наш праотец Яаков покинул Землю Израиля и спустился в Харан. Согласно еврейскому закону, еврею, живущему в Эрец-Исроэль, запрещено ее покидать. Рамбам пишет: «Запрещено выезжать навсегда за пределы Земли Израиля. По трем причинам разрешается выезд на время: чтобы изучать Тору, жениться и ради спасения от преследований неевреев, а затем обязан вернуться…» («Мишне-Тора», «Законы царей», 5: 9). В данном случае Яаков не нарушал закон, потому что покинул страну по указанию своего отца Ицхока, сказавшего ему: «Встань, иди в Падан-Арам, в дом Бетуэля, отца твоей матери, и возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана, брата матери твоей» (Брейшис, 28: 2). Он пришел в Харан, встретил возле колодца Рахель, дочь своего дяди Лавана. И полюбил Яаков Рахель, и сказал Лавану, что будет служить ему семь лет за Рахель, чтобы тот отдал ему свою дочь в жены. Лаван согласился, но по прошествии семи лет обманул Яакова, отдав вместо Рахели свою старшую дочь Лею. Когда Яаков пришел к нему и спросил: «Почему ты обманул меня?», Лаван сказал, что готов отдать ему Рахель, если он согласится работать на него еще семь лет…

Четырнадцать лет минуло, Яаков выполнил свои обязательства перед Лаваном, следовательно, он мог уже уйти из Харана и вернуться в Землю Израиля. Поэтому Яаков говорит своему тестю: «Отпусти меня, и пойду я на место мое и на землю мою» (Брейшис, 30: 25). Однако Лаван попросил Яакова остаться, и он прожил в Харане еще шесть лет. Затем в большой семье начались антисемитские выступления сыновей Лавана, которые заявили, что Яаков получил все свое богатство благодаря их отцу. Атмосфера в доме Лавана изменилась. Но и этого не было достаточно для того, чтобы убедить Яакова покинуть Харан. Только после того, как Всевышний явился ему и сказал: «Возвратись на землю твоих отцов и на родину твою, и Я буду с тобой» (Брейшис, 31: 3), Яаков решил уйти.

Возникает вопрос: почему Яаков не оставил Харан при первой же возможности, сразу после того, как он выполнил свои обязательства перед тестем, то есть, после четырнадцати лет? Почему он задержался еще на шесть лет? Существует ѓалоха, которую не все знают. Рамбам пишет: «Как запрещено покидать Эрец-Исроэль, так запрещается и выезжать из Вавилонии в другие земли» («Мишне-Тора», «Законы царей», 5: 12). Когда народ Израиля был изгнан из своей страны после разрушения Первого Храма, Ирмияѓу пророчествовал: «В Вавилон будете приведены, и там будете находиться» (Ирмияѓу, 27: 22). То есть, евреи будут в Вавилоне до тех пор, пока Сам Всевышний не спасет их из изгнания. Раши (комментарий на Талмуд, трактат «Ксубойс», 111а) объясняет, почему так должно быть: «Потому что есть там иешивы, распространяющие Тору». Как только в Вавилоне образовалась еврейская община, это место стало считаться в какой-то степени святым, подобным Земле Израиля, и поэтому запрещено еврею его покидать. Любавичский Ребе добавляет, что это верно для любого места в мире, которое имеет еврейскую общину. Еврейские мудрецы считали, что «каждое место, отличающееся мудростью и страхом греха, подобно Земле Израиля».

Этой точки зрения придерживался и Ребе, который требовал от общинных лидеров и раввинов не покидать места, где они служат, потому что от них зависит жизнь общины, и их отсутствие негативно на нее повлияет. Ребе считал, что они не могут уйти с поля боя, и неоднократно повторял, что раввин, оставивший свой пост и бежавший в Израиль, может считаться дезертиром, который сбежал с войны за еврейское самоопределение и самосознание.

В этом отношении интересна история рава Моше Розена, который был посланником в Румынии в период господства там коммунистов. В 1961 году на аудиенции у Ребе рав Моше сказал, что думает подняться в Израиль. Ребе рассказал ему о том, что предыдущий Любавичский Ребе, рабби Йосеф-Ицхок Шнеерсон, очень опечалился, когда был вынужден покинуть Россию. Так что, раз ему выпала возможность действовать за «железным занавесом», то он непременно должен там оставаться. Прошло десять лет, рав Розен снова пришел к Ребе и сказал, что хочет уехать в Израиль. А когда Ребе снова призвал его остаться, он спросил: «Когда же я смогу вернуться домой?!» Ребе ответил: «Поговорим об этом, когда вы достигнете моего возраста». Ребе тогда было восемьдесят лет, а раву Розену всего семьдесят. Прошло десять лет, раву Розену исполнилось восемьдесят, и он снова пришел с тем же вопросом. Ребе, которому через несколько месяцев должно было исполниться девяносто лет, опять попросил его остаться. Таким образом рав Розен прослужил раввином в Румынии до последнего дня своей жизни.

По той же причине наш праотец Яаков не оставил Харан. За четырнадцать лет своего вынужденного пребывания там он создал из своей собственной семьи еврейскую общину. Сам Лаван признал: «Благословил меня Г‑сподь ради тебя» (Брейшис, 30: 27). Лаван под влиянием Яакова начал верить в Б‑га. При таких обстоятельствах Яаков не должен был оставлять это место. Он ушел из Харана только тогда, когда Всевышний повелел ему вернуться в Израиль.

Есть поговорка, которая гласит, что посланник Ребе — как гвоздь без шляпки, который можно забить, но никак не удастся вытащить. Так что, мои дорогие друзья, мы здесь с вами тоже «застряли» на всю жизнь. Давайте, по крайней мере, сделаем все так, чтобы с удовольствием проводить отведенное нам Всевышним время!

Загрузить газету в формате PDF вы можете здесь (836 КБ).

Сослучайное и присослучайное 2015-11-19 06:53:23

«Менуэт» Щербакова («На берегу, что прян и цветист, как сад…») написан в 1991 г.

«…Лишь замолчав, уверуешь в то, что звук,
Сущий в тебе, прекрасен, правдив и нов,
И, как струна без помощи рук,
Сумеешь ты петь без слов.

Там, на пространстве, где полюса
Не знают земной версты,
Дивный канон ведут голоса
Таких же теней, как ты.

Тот Дирижер, чья воля равна судьбе,
Где-нибудь меж невидимых арф и домр
Не отведет ли место тебе,
Не будет ли он так добр?

Но уж тогда звучи, не ища сурдин,
Вся утони в мелодии, как в любви,
Всхлипывай — если ты клавесин,
А если орган — реви.

Так ли все выйдет? Может и нет,
Но лучше считать, что да.
Влейся в канон, врасти в менуэт -
И в нем пребывай всегда…»

А в 2007 г. вышел роман Дяченко «Vita nostra». Скажете, не похоже?