Сослучайное и присослучайное 2015-10-31 16:12:33

Письмо ещё не ребе, М,-М.Шнеерсона Рогачёвскому гаону, р.Розину:

אגרות קודש, א

כ"א אדר פ"ח

ריגא

כבוד הרה"ג המפורסם לשם ולתהלה, בקי

בחדרי התורה, אוצר בלום וגל אגוזים, שר

התורה, דן ומורה רב החובל בים התלמוד

ומורה דרך בנושאי כליו וכו'

מוהרר"י ראזין שליט"א

שלום וברכה!

מכתבו הגיעני. וע"ד חכמת התכונה ה מצינו ביד החזקה להרמב"ם ז"ל הרבה במקצוע חכמה זו. וכנראה נשען הרמב"ם ז"ל ג"כ על ספרי חכמי או"ה בזה. וכמוש"כ לענין החשבונות בהל' קדוה"ח פי"ז הכ"ה. גם מש"כ בהל' יסוה"ת פ"ג נמצא ג"כ בספרי חכמי יון, וביחוד ספרי אריסטו ותלמידיו ומפרשיו.

ופניתי לכהדר"ג בברור שיטת חכז"ל בחכמה זו ובפרט בהשואת המקומות הסותרים ביותר וכמו (ברכות נ"ח) (פסחים צ"ד) — והרי גם שם פלוגתת חכמי ישראל וחכמי או"ה ונראין דבריהם וגו' ו (חגיגה י"ב) (ויומא כ') ו (ב"ב כ"ה) (ב"ב ע"ד).

וביותר שאלתי ובקשתי לבאר עד כמה שאפשר להעלות על הכתב שיטת חכז"ל בתכונה כפי המובא בש"ס תוספתא וכו', בענין הגלגלים, תנועות השמש והירח, ד' יסודות והיסוד החמישי שממנו הגלגלים, כוכבים וכו'.

והנני נשאר דו"ש ומכבדו כערכו הרם

מנחם שניאורסאהן
http://chabadlibrary.org/books/default.aspx?furl=/admur/ig/1/1

Жаль, ответ я не нашёл.

Через два года М.-М.Шнеерсон поступает в Берлинский университет.

Вдогонку недельной главе

С урока:
Как говорил р.Шлойме Фишер, "сказал один хохом из хахмей умойс а-ойлом" (мудрец из мудрецов народов мира), что самым тяжёлым испытанием Авраѓама был поход с горы Мория обратно в Беэр-Шеву".
Это Кьеркегор, конечно.
Наш преподаватель в своё время спросил р.Шлойме: "Но ведь такие идеи есть и у еврейских комментаторов…"
Р.Шлойме ответил: "Ойлом (т.е. "все") знают эту идею от имени этого хохома, значит, пусть так и будет".
Редко я встречал такой "кредит" христианскому философу из уст харедимного раввина.

Очевидные мысли

В чём пуант, изюминка второй части "Понедельника начинается в субботу"? В кадавре.
"Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить…
- У меня не дракон, у меня счастливый человек! Исполин духа!..
-
А Выбегалло никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует".
(с)

Выбегалло поставил эксперимент: его кадавр мог получить всё, что хотел. И оказалось, что у него — как и у первого кадавра — все потребности материальные. Почему? Потому что духовных потребностей вообще не существует. Духовная деятельность — это не удовлетворение потребностей, а желание обогатить ноосферу. Дух творит не для себя. Потому что человек создан по образу Бога, что означает — он творец. Как Богу ничего для себя не надо, так и человеку. А если ему что-то для себя надо — это от животного по имени Homo sapiens. Почти по Тании. Животная душа желает для себя, а Божественная душа желает — не для Бога, которому ничего не надо, а для всего окружающего, от охраны природы до написания симфонии, от борьбы за восьмичасовой рабочий день до школьного преподавания.

«Все солдаты хотят покончить с собой, или только я?»

20151028_192843

Сослучайное и присослучайное 2015-10-31 15:25:44

Согласно правилам ивритского правописания это читается "спрей Брацлав", т.е. "брацлавский дезодорант", а вовсе не "брацлавские книги.

20151030_114342

Первая мишна

Обнаружил, что не понимаю первую мишну Брахот.
"С какого времени начинают читать Шма по вечерам? С момента, когда коѓены заходят, чтобы есть труму [после дневного окунания они должны подождать заведомого конца предыдущего дня]".
В гемаре 2а-2б приводится множество других показателей: "с момента, когда нищий садится есть свой хлеб с солью… когда выйдут три звезды… когда люди садятся за трапезу в шабат… наконец, когда большая часть людей садится ужинать". Вот это бы и взяли за ориентир! Три звезды на небе, привычное время ужина… А тут? Представьте себе: вечер, темнота, уличного освещения нет, и человек заходит в чужой двор (коѓенский) и заглядывает в тёмное окно чужого дома, чтобы выяснить, ест ли хозяин дома, и если ест — труму ли он ест. Да кто его пустит в коѓенский двор? Он же там всё осквернит, трума всё-таки! А если в деревне вообще нет коѓенов, или если трума у них закончилась?
Зачем редактор Мишны выбрал именно эту, самую неочевидную барайту?
girsa_dejankuta — чтобы привязать мишну к Храму, чтобы сказать, что наше чтение Шма аналогично коѓенскому служению. Это хорошо идеологически. Но как это решает те практические трудности, на которые я указал?