Сослучайное и присослучайное 2015-10-31 16:12:33

Письмо ещё не ребе, М,-М.Шнеерсона Рогачёвскому гаону, р.Розину:

אגרות קודש, א

כ"א אדר פ"ח

ריגא

כבוד הרה"ג המפורסם לשם ולתהלה, בקי

בחדרי התורה, אוצר בלום וגל אגוזים, שר

התורה, דן ומורה רב החובל בים התלמוד

ומורה דרך בנושאי כליו וכו'

מוהרר"י ראזין שליט"א

שלום וברכה!

מכתבו הגיעני. וע"ד חכמת התכונה ה מצינו ביד החזקה להרמב"ם ז"ל הרבה במקצוע חכמה זו. וכנראה נשען הרמב"ם ז"ל ג"כ על ספרי חכמי או"ה בזה. וכמוש"כ לענין החשבונות בהל' קדוה"ח פי"ז הכ"ה. גם מש"כ בהל' יסוה"ת פ"ג נמצא ג"כ בספרי חכמי יון, וביחוד ספרי אריסטו ותלמידיו ומפרשיו.

ופניתי לכהדר"ג בברור שיטת חכז"ל בחכמה זו ובפרט בהשואת המקומות הסותרים ביותר וכמו (ברכות נ"ח) (פסחים צ"ד) — והרי גם שם פלוגתת חכמי ישראל וחכמי או"ה ונראין דבריהם וגו' ו (חגיגה י"ב) (ויומא כ') ו (ב"ב כ"ה) (ב"ב ע"ד).

וביותר שאלתי ובקשתי לבאר עד כמה שאפשר להעלות על הכתב שיטת חכז"ל בתכונה כפי המובא בש"ס תוספתא וכו', בענין הגלגלים, תנועות השמש והירח, ד' יסודות והיסוד החמישי שממנו הגלגלים, כוכבים וכו'.

והנני נשאר דו"ש ומכבדו כערכו הרם

מנחם שניאורסאהן
http://chabadlibrary.org/books/default.aspx?furl=/admur/ig/1/1

Жаль, ответ я не нашёл.

Через два года М.-М.Шнеерсон поступает в Берлинский университет.

Вдогонку недельной главе

С урока:
Как говорил р.Шлойме Фишер, "сказал один хохом из хахмей умойс а-ойлом" (мудрец из мудрецов народов мира), что самым тяжёлым испытанием Авраѓама был поход с горы Мория обратно в Беэр-Шеву".
Это Кьеркегор, конечно.
Наш преподаватель в своё время спросил р.Шлойме: "Но ведь такие идеи есть и у еврейских комментаторов…"
Р.Шлойме ответил: "Ойлом (т.е. "все") знают эту идею от имени этого хохома, значит, пусть так и будет".
Редко я встречал такой "кредит" христианскому философу из уст харедимного раввина.

Очевидные мысли

В чём пуант, изюминка второй части "Понедельника начинается в субботу"? В кадавре.
"Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить…
- У меня не дракон, у меня счастливый человек! Исполин духа!..
-
А Выбегалло никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует".
(с)

Выбегалло поставил эксперимент: его кадавр мог получить всё, что хотел. И оказалось, что у него — как и у первого кадавра — все потребности материальные. Почему? Потому что духовных потребностей вообще не существует. Духовная деятельность — это не удовлетворение потребностей, а желание обогатить ноосферу. Дух творит не для себя. Потому что человек создан по образу Бога, что означает — он творец. Как Богу ничего для себя не надо, так и человеку. А если ему что-то для себя надо — это от животного по имени Homo sapiens. Почти по Тании. Животная душа желает для себя, а Божественная душа желает — не для Бога, которому ничего не надо, а для всего окружающего, от охраны природы до написания симфонии, от борьбы за восьмичасовой рабочий день до школьного преподавания.

«Все солдаты хотят покончить с собой, или только я?»

20151028_192843

Сослучайное и присослучайное 2015-10-31 15:25:44

Согласно правилам ивритского правописания это читается "спрей Брацлав", т.е. "брацлавский дезодорант", а вовсе не "брацлавские книги.

20151030_114342

Первая мишна

Обнаружил, что не понимаю первую мишну Брахот.
"С какого времени начинают читать Шма по вечерам? С момента, когда коѓены заходят, чтобы есть труму [после дневного окунания они должны подождать заведомого конца предыдущего дня]".
В гемаре 2а-2б приводится множество других показателей: "с момента, когда нищий садится есть свой хлеб с солью… когда выйдут три звезды… когда люди садятся за трапезу в шабат… наконец, когда большая часть людей садится ужинать". Вот это бы и взяли за ориентир! Три звезды на небе, привычное время ужина… А тут? Представьте себе: вечер, темнота, уличного освещения нет, и человек заходит в чужой двор (коѓенский) и заглядывает в тёмное окно чужого дома, чтобы выяснить, ест ли хозяин дома, и если ест — труму ли он ест. Да кто его пустит в коѓенский двор? Он же там всё осквернит, трума всё-таки! А если в деревне вообще нет коѓенов, или если трума у них закончилась?
Зачем редактор Мишны выбрал именно эту, самую неочевидную барайту?
girsa_dejankuta — чтобы привязать мишну к Храму, чтобы сказать, что наше чтение Шма аналогично коѓенскому служению. Это хорошо идеологически. Но как это решает те практические трудности, на которые я указал?

Об ограниченности человеческого разума и её социологии

Когда кто-либо говорит, что некое действие или идея находится "выше смысла и разумения" или "превосходит наш ограниченный разум", говоря при этом обо всех людях, он на самом деле имеет в виду "выше разумения всех, кроме меня. Я-то понял, что она выше смысла и разумения, я получил однозначный отрицательный ответ на вопрос "могу ли я познать это" (а отрицательный ответ — это тоже ответ, в отличие от отсутствия ответа), и поэтому сказал другим этот смысл не искать, и даже такой ответ не искать, а просто поверить мне".
Ведь если бы он включал себя в число "имеюших ограниченный разум", он не знал бы его границ и не оставлял бы попыток найти смысл и разумение, как мы, грешные, делаем.

Сослучайное и присослучайное 2015-10-29 13:58:00

Какие гуманные порядки в Исламской республике Иран. Актрисе, выложившей в интернет свои фотографии без хиджаба (не голые, Боже упаси!), всего лишь запретили играть, а возмущённая толпа всего лишь заставила её эмигрировать. Даже не выпороли!
https://www.facebook.com/sadaftaheriannn/posts/936171133139049

Опять десткий вопрос. Вейейра.

Ребенок спрашивает, с таким полу-смущенным полу-заговорщицким видом:
-Ты уже читал Раши на первую алию?
-Конечно! Сегодня уже ж среда!
-Ну, а комментарий Раши, почему Авраам не подал гостям хлеб знаешь?(намекает, подмигивая, на Бер. 18:8 где Раши говорит "8. и взял сливок. А хлеба не принес, потому что Сара оказалась в состоянии «нида», ибо в тот день у нее вновь появилось обычное у женщин, и поэтому тесто стало нечистым. [Бава мециа 87а]")
-Ну?
-Так как же комментарий Раши где она смеялась "про себя"? (Очевидно, имя в виду  18:12 " И засмеялась Сара про себя — про себя (что до утробы своей). Имея в виду свою утробу, сказала: «Может ли это чрево носить дитя, а эта высохшая грудь дать молоко?» [Танхума].) Как это возможно [хронологически]?

И это не говоря уже про 18:11: " А Авраам и Сара стары, в летах преклонных, прекратилось у Сары обычное у женщин. " включая Раши на это пасук:

http://www.sefaria.org/Genesis.18?lang=he&layout=block&sidebarLang=all

Такой вот вопрос. Говорят довольно известный. Может кот знает, как это водится у нас, пару-тройку ответов?

Бонус вопрос от меня:
Далее, Раши на 21:2 говорит
 2. И зачала и родила Сара Аврааму сына, в старости его, К сроку, о котором говорил

к сроку, о котором говорил. (Согласно Таргуму) который Он изрек. Назвал и назначил срок, когда сказал ему: «К сроку вернусь к тебе» [18, 14]. Поставил метку на стене и сказал: «Когда солнце дойдет до этой метки в будущем году, она родит» [Танхума].

т.е. метку поставили на стене когда Авраам жил в Элоней Мамре, недалеко от Сдома, а Сара родила когда они жили в Граре, как следует из контекста. Я уж не говорю про возможную разницу времени суток, и разницу при разбивания шатра, но чисто географически разве могут метки совпадать между Граром и долиной Иордана в одну и ту же пору?

Заранее благодарен.

Об истоках одного конфликта

Канун Шабос главы «Вайеро»
17 хешвона 5776 года / 30 октября 2015 г.

В последнее время мы стали свидетелями многочисленных терактов в Иерусалиме и других городах Израиля. Водители-палестинцы сбивают на своих автомобилях пешеходов, молодые палестинцы бросаются с ножом на первых встречных евреев, пытаются отобрать оружие у солдат и использовать его для стрельбы по людям на улицах или в общественных местах с большим скоплением народа. Были дни, омраченные терактами сразу в нескольких городах страны. Некоторые израильтяне в отчаянии говорят, что невозможно противостоять человеку, который встал утром и решил убить кого-то ножом.

Тем интереснее читать то, что недавно написал по этому поводу Фред Марун — канадский журналист ливанского происхождения, который переехал в Канаду в 1984 году. Он придерживается либерально-демократических политических взглядов в отношении Израиля, поддерживает право Израиля на существование в качестве еврейского государства с безопасными границами. Он гневно осуждает палестинцев и весь арабский мир и возлагает на них всю тяжесть ответственности за происходящее.

Вот что написал Фред в своей статье: «Довольно долгое время я сдерживал себя, но продолжающееся арабское насилие в Иерусалиме, побуждаемое арабским идиотизмом, переполнило чашу моего терпения и не оставило мне выбора, кроме как публично заявить: «Мне стыдно быть арабом». С самого начала мы отказались принять существование этого крошечного еврейского государства. Мы отчаянно боролись против этой страны, используя любые средства и яд антисемитизма, как могли, и даже больше того. Мы выделили наших братьев-палестинцев, и мы не давали им возрождаться, и все для того, чтобы использовать их в качестве орудия для избиения евреев. Мы ни минуты не отдыхали. Не проявили даже намека на сострадание, не говоря уже о человечности, понимании и мудрости по отношению к евреям. Мы создали «Хизбаллу», ХАМАС, «Аль-Каиду», «Исламское государство» и множество других террористических организаций, которые сегодня наводят ужас на весь мир. Кроме этого, мы породили целые поколения тиранов и диктаторов по всему Ближнему Востоку… Иерусалим принадлежит евреям, и не потому, что они по праву должны владеть им, а потому, что мы не заслуживаем его, ни одного его камня… Они не отступят ни в Иерусалиме, ни в другом месте, потому что они намного лучше нас. Тем не менее, мы все усиливаем и усиливаем давление на них, но безрезультатно. Мы будем продолжать ныть и с головой погружаться в комплекс жертвы, в то время как евреи будут процветать и вносить свой вклад в развитие человечества. Мы это заслужили, мои братья-арабы».

Понятно, что нам, как евреям, приятно услышать такое от человека, по рождению принадлежащего к арабскому миру, но это всего лишь его частное мнение. Что же говорит Тора по вопросу «столетней войны» между евреями и арабами в Святой земле, войны, конец которой в обозримом будущем вряд ли предвидится?

По правде сказать, эта тяжба за Землю Израиля ведется уже не одну сотню, а четыре тысячи лет. А началось все с нашего праотца Авраѓама. На прошлой неделе в главе «Лех-лехо» мы читали об обещании, которое дал ему Всевышний при заключении «союза между частями рассеченных животных»: «В тот день заключил Г‑сподь с Аврамом завет, говоря: «Твоему потомству дал я эту землю от реки Египта до великой реки, реки Прат» (Брейшис, 15: 18). Б‑г обещал Авраѓаму, что его потомки наследуют всю область между Нилом в Египте и Евфратом в Ираке, в которую также входит и Ханаан.

Немного позже, повелевая Авраѓаму сделать обрезание, Всевышний повторяет Свое обещание, говоря: «И Я дам тебе и твоему потомству после тебя землю проживания твоего, всю землю Ханаана во владение вечное» (Брейшис, 17: 8) Здесь Творец не упоминает ни Нил, ни Евфрат. На этот раз Б‑г обещает Авраѓаму только Землю Израиля. Второе обещание коренным образом отличается от первого: огромная территория неожиданно сократилась до размера только земли Ханаан. Что же произошло? Что вызвало столь значительное изменение? Ответ следует искать в тех событиях, которые произошли за тридцать лет между этими обещаниями. А между ними случилось одно событие, которое изменило историю: Авраѓам родил Ишмоэля. Так что по сути обещание Свое Всевышний исполнил в полной мере, и территорию между Евфратом и Нилом наследовали потомки Авраѓама, но по отдельности: Ишмоэль получил бо́льшую часть, Ицхоку же досталась меньшая — Земля Израиля (тогда называвшаяся Ханаан) к западу от реки Иордан. Авраѓам сам вызвал эти изменения. Рождение Ишмоэля привело к разделу обещанной территории. В конечном итоге потомки Ицхока действительно получат все, но это случится после пришествия Мошиаха, да произойдет это вскоре, в наши дни!

Обо всем этом рассказывается в недельной главе «Лех-лехо». А в нашей сегодняшней главе «Вайеро» мы читаем о том, что сразу после рождения Ицхока Сара велела Авраѓаму изгнать Ишмоэля из дома. Что же произошло? Ответ на этот вопрос можно найти в словах самой Сары, которая объясняет Авраѓаму причину своего требования: «Ибо не наследовать сыну этой рабыни с моим сыном, с Ицхоком» (Брейшис, 21: 10). Раши говорит: «Потому что Ишмоэль спорил с Ицхоком из-за наследства, говоря: «Я первенец и возьму двойную долю». Таким образом, мы узнаем, что Ишмоэля уже тогда не устраивало то, что он получил от Б‑га. Он хотел получить все, включая и Ханаан, который по праву должен был унаследовать Ицхок. С тех пор и по сей день Земля Израиля стала спорной территорией.

Этот эпизод породил опасения в сердцах наших мудрецов, которые предвидели то, что может произойти, когда народ Израиля после долгих лет изгнания попытается вернуться в Землю обетованную. Наши мудрецы знали, что тогда арабы восстанут против него и сделают все, чтобы предотвратить возвращение евреев в Эрец-Исроэль.

В книге «Зоѓар», написанной рабби Шимоном бар Йохаем (Рашби) две тысячи лет назад, сказано, что Ишмоэль в будущем будет в течение длительного времени властвовать на Святой земле после изгнания оттуда евреев и задержит народ Израиля от возвращения в свою страну.

Почему потомкам Ишмоэля удается властвовать на земле Израиля? Согласно обещанию Всевышнего о его уделе «от реки Египта до великой реки, реки Прат» это возможно. Но что делает Ишмоэль здесь, на Земле Израиля, которая изначально была дана в наследство Ицхоку и его потомству? Точнее, за какие заслуги им удается отстранять народ Израиля от контроля над Храмовой горой, Хевроном или Пещерой патриархов?

Объяснение в том, что гарантией права народа Израиля наследовать эту землю является заповедь обрезания. Об этом говорит Раши в своем комментарии на стих «И я положу Мой завет между Мною и между тобой…» (Брейшис, 17: 2) — «завет о любви и завет о земле, чтобы дать ее тебе во владение посредством этой заповеди». Мидраш уточняет: «Я дам тебе» означает, что сыны Израиля не унаследуют землю Ханаан от своих отцов, а только в заслугу исполнения заповеди обрезания. За что была дана эта земля Авраѓаму? Потому что он был обрезан. И также была дана Ицхоку и Яакову — потому что они были обрезаны. Поэтому Б‑г повелел Йеѓошуа бин-Нуну сделать обрезание всем сынам Израиля, намеревающимся войти в Землю обетованную. Ибо в противном случае они не могли войти в землю Израиля» («Мидраш агада»).

Книга «Зоѓар» говорит по этому поводу нечто весьма интересное: «Ишмоэль был обрезан. Его ангел-покровитель спрашивает у Б‑га: «Тот, кому делают обрезание, должен ли получить от Тебя награду?» Ответил Всевышний: «Да». Снова спросил ангел: «Почему же Ты не награждаешь Ишмоэля?» Ответил Б‑г: «Они делают обрезание, однако не так, как положено. Кроме того, сыновей Ицхока обрезают на восьмой день, а мальчикам в роду Ишмоэля делают обрезание гораздо позже». Сказал ангел: «Все равно им полагается какое-то поощрение за исполнение Твоей воли». Как поступил Всевышний с детьми Ишмоэля? Он отдалил их от истинной святости, однако отдал им святые места Эрец-Исроэль на то время, пока страна будет пустовать. Святая Земля будет принадлежать детям Ишмоэля до тех пор, пока не исчерпается для них милость Б‑жья в заслугу за то, что они делают обрезание. И они будут препятствовать евреям вернуться в свою страну» («Зоѓар» на Книгу Шмойс, 32а).

Эта история показывает нам, что, если бы у Сары и Авраѓама было немного больше терпения подождать, пока Всевышний выполнит Свое обещание и даст им Ицхока, возможно, все сложилось бы немного по-другому. Нас же она призывает запастись терпением, когда речь идет об исполнении Творцом Его обещаний. Например, Б‑г в Торе обещал: «Отделяй десятину, чтобы разбогатеть!» Когда еврей отдает десять процентов своего заработка, Г‑сподь воздаст ему в десять раз больше. Некоторые евреи отделяют десятину и, подождав две-три недели, не увидев реального десятикратного возврата, начинают жаловаться, что ничего не произошло. Ответ им может быть только один: «Терпение, господа! Мы будем делать то, что необходимо, а Всевышний даст нам то, что он обещал тогда, когда посчитает нужным!» Ясно одно: «Б‑г никогда не остается в должниках».

Загрузить газету в формате PDF вы можете здесь (801 КБ).

Пока он не умрёт

Израиль опять кипит-бурлит. Р.Шмуэль Элияѓу, раввин Цфата, один из "вязаных" лидеров, ответил в ФБ на вопрос девушки-парамедика: если я, не дай Бог, приезжаю на теракт, и у меня есть раненый еврей и раненый террорист — что делать?
Ответ был: "Нет никакой заповеди спасать этих убийц: они потом выйдут из тюрьмы и снова будут убивать евреев. Они ведь так хотят умереть за веру — вот пусть и умирают. И вообще, до прибытия полиции ты к нему не подходи, на нём может быть бомба и он может тебя убить, они неблагодарны. Занимайся еврейским раненым, как можно дольше, пока террорист не умрёт".
Под давлением критики р.Элияѓу изменил формулировку ответа: "Занимайся еврейским раненым, даже если террорист умрёт". Вот здесь фотографии первоначальной записи и конечной записи. http://www.kikar.co.il/184185.html
В сущности. это старый вопрос "откачивать ли самоубийцу". В случае самоубийцы-еврея все единодушны — "откачивать", потому что решение о самоубийстве 100% было принято им в состоянии неуравновешенного рассудка, и сейчас он жалеет об этом. А здесь…
Ну и отклики, конечно.

Upd. Тот же р.Ш.Элияѓу 8 октября в своём ФБ постановил, что запрещено оставлять террориста в живых после окончания теракта. "Но нужно делать это максимально законным образом", добавил он. "Можно оставить его в живых, только если на нём есть бомба (возможно, выражение употреблено иносказательно и имелось в виду "если он член террористической ячейки"). Тогда нужно расследовать дело, а потом — отправить его в ад как можно скорее. Вообще, нужно судить тех полицейских и солдат, которые оставляют террористов в живых! Может быть, закон недостаточно ясен… Может быть, нужно изменить законы… Возможно, среди адвокатов надо кого-нибудь засудить, или выкинуть из полиции или армии некоторых офицеров".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=829540390495296&id=314191358696871

Он же до этого запретил сдавать в Цфате (и вообще в стране) квартиры неевреям. Включая жителей соседних арабских деревень, приехавших в Цфат учиться в колледже, и не исключая русских.

Ищу работу

В конце ноября кончается мой нынешний трудовой договор. Остаются лекции здесь и там, переводы и прочие нерегулярные работы. Ищу работу. Знания, умения и навыки — понятны тому, кто читает мои записи.

История кашрута

Давно интересующая меня тема. Я имею в виду не "кого/что нельзя есть", а что делать с посудой и смесями.
В Танахе она в зародышевом состоянии. В мишнаитской литературе уделяется большое внимание смесям и посудным взаимоотношениям жертвенной еды и обычной еды, потому что остатки жертвенной еды после определённого времени запрещены в пищу. Та же проблема с хамецовой посудой перед Песахом. Поэтому предписывается посуду ошпаривать кипятком и мыть, шампуры и решётки — обжигать, а глиняную — разбивать. מריקה ושטיפה. А в Талмуде (не в Мишне) это обосновывается — כבולעו כן פולטו. Если не нужно немедленно удалять остатки, а нужно только определить статус смеси — по Мишне, "даёт ли вкус" (בנותן טעם). (А откуда мы знаем, даёт ли вкус, если смесь, возможно, запрещена в пищу? Дадим попробовать нееврею).
Вавилонские амораи ввели правило "аннулируется в шестидесяти" (я не смог найти его ни в Мишне, ни в Тосефте, ни в барайтах, только слабое подобие в законах менахот). Они же, вавилонские амораи (Шмуэль), ввели правило "засоленное — как горячее, замаринованное — как варёное". Они же ввели различие "однодневного" и "неоднодневного" горшка, то есть с их точки зрения Тора запретила пользование только такой посудой, выделяющей некашерное (или образующей некашерную смесь), которой пользовались менее 24 часов назад, но мудрецы всё же запретили любую посуду такого рода. Они же (Рав) ввели правило "весь кусок становится запрещённым", на основании мнения р.Йеѓуды "подобное в подобном не аннулируется", фактически аннулирующее мишну Хулин 8:3 с помощью правила "даёт вкус" (Nota bene: анонимная мишна аннулируется амораем с помощью мнения одиночки!). Это правило приводит Рамбам, а Раавад с ним яростно спорит. Кстати, в Иерусалимском Талмуде я ничего такого не нашёл.
А вот рассуждений о мясной кастрюле и молочной крышке, мясной тарелке и молочной ложке я в Талмуде вообще не помню. Сами прилагательные  חלבי, חלבית ,בשרי, בשרית там не встречаются. Рамбам отводит "молочной" и "мясной" посуде один-единственный параграф, просто цитирующий Тосефту (Трумот 8:16) (Законы о запрещённой еде, 9:11), а в Талмуде (Хулин 96 и 111б) особо говорится: "в отношении смеси мяса и молока мы облегчаем по сравнению с другими запрещёнными смесями".
А что творится в законах посуды после Рамбама — мы все прекрасно знаем.
Итак, идёт последовательное устрожение.

В нескольких кодексах палестинских пост-талмудических галахот (т.н. מעשים לבני ארץ ישראל) есть закон примерно такого содержания (привожу по Тшувот геоним Коронель):

תשובות הגאונים — קורונל סימן פט
וששאלתם כלי חרס שנפל בתוכו שרץ יותן יום אחד בשמש והשכר יעלה באחד מאלף ואם נפל עכבר או שרץ לתוך המשקין אם יש במשקין אלף בעכבר מותר ואם פחות אסור ואם נפל שרץ בתוך שמן של חלב מותר להדליק בו בבית הכנסת ואם לתוך שומן אחר מותר שרץ שנמצא בכלי ריקן אם יבש הוא טהור ואם סרוח ויש לחלוחית תחתיו אף על פי שיבש ונפרך טמא הוא דעו שכל המשקין וכל עסק טמאות צריכין בדיקה ולא להורות פתאום אלא להלך ולדקדק על כל דבר ודבר שרצים והנחש והדם והחלב משערין אותם אחד מאלף ומותרין וכל שאר שרצים משערין אותן אחד לחמש מאות ואם היה המשקה סרוח ואפי' יותר מכשעור טמא שרצים האמורים בתורה אם נפל אחד בכלי חרס ויש בו משקה משערין אותו באחד מאלף אם היה השרץ אחד מאלף מותר והכלי טהור ואם חסר המשקה מאלף המשקה והכלי טמא ואסור להדליק ממנו לבית הכנסת ובביתו מותר ואם היה יין מותר למוכרו לגוים ואין משערין לא ביין נסך ולא בחזיר.
А вот так в Галахот кцувот:
השרצים והנ?ח?ש וה?חג?ב #משערינן# אחד מאלף. <136> אבל שאר שרצים #משערינן# אחד מחמש מאות. ואם המשקה סרוח אפילו יותר מכש?י?עור אסור. חבית שיש בו משקין בין יין בין שמן בין כל משקין ונפל {ונפל} לתוכו שקץ או עכבר ש?י?עורו אחד מאלף. וחבית והמשקין מותרין. פחות מאלף אסורין. והחבית והמשקין. ואם בקש לטהר את הכלים מכניסן לכבשן עד שיהו כבתחילה.
ואם נפל שרץ בשמן מותר {לה} להדליק ממנו בכנסת ואפילו בשבת. ואסור לאכול ממנו.
(הלל ניומן, המעשים לבני ארץ ישראל, עמ' 52-53)
Довольно запутанно, но видно главное: причудливо перемешаны правила чистоты-скверны и кошера-некошера. Потому что если шерец падает куда-то, неважно, больше ли этого чего-то в пятьсот раз или в тысячу раз, а важны размеры самого шереца. И нет оснований приравнивать шереца и змею. И от нечистоты шереца в печке сосуды не очищаются. И для зажигания в синагоге не важна кашерность масла для еды. И т.д.

То есть это подтверждает моё старое подозрение: необыкновенно сложная и жутко многоэтажная система еврейских устрожений в области мяса-молока и посуды, которой в Талмуде почти нет и которую месяцами учат желающие получить смиху, возникла из внутренней потребности в устрожении.
В эпоху Храма, в эпоху чистоты-скверны желающие устрожиться могли делать это с удовольствием на каждом шагу: "18 постановлений", трактаты Завим, Тоѓорот, Твуль йом, Ядаим, Махширин и пр. и пр. А потом чистота-скверна стала неактуальна, особенно в Вавилоне… и жизнь стала непривычно лёгкой! Что за халява! Надо устрожиться в чём-нибудь. И гениальная еврейская голова придумала: есть же кашрут! Вот и ввели сложнейшие правила "аварий на кухне": "весь кусок запрещён одной каплей и запрещает все прочие куски", "крышка сегодняшняя или вчерашняя", "впитывает на всю толщину стенок, а потом всё извергает", "засоленное — как горячее (просто потому что вкусовые ощущения одинаковые)", "на вкус не пробуем, не полагаемся…", "вкус, сын вкуса, совершивший два перехода"… Главный наш принцип ведь какой? Чтобы жизнь мёдом не казалась.

Сослучайное и присослучайное 2015-10-28 16:00:45

Знатоки истории английского языка! Просветите. Where — there, which — each, what — that, when — then, who — tho (?), why — ?

Сослучайное и присослучайное 2015-10-28 07:31:50

Первый раз такое вижу: палестинский гаон 11 в. ("Мегилат Эвьятар") ссылается на Пиркей де-раби Элиэзер как на галахический источник.

Сослучайное и присослучайное 2015-10-28 05:02:37

Псевдонаучная конференция "Пурим-2013" под эгидой Сэфэра и Эшколот
https://www.youtube.com/watch?v=430igSo__Ds
Запись, 2,5 часа.

Язык мой — враг мой

Известная сугия в Сангедрин 11б, где рабан Гамлиэль пишет три послания о времени определённых галахических действий: одно в Галилею, другое на юг, третье — в Мидию и Вавилон. Третье — самое важное: о прибавлении месяца к году. Подчёркивается: три папируса лежали перед ним, и три послания он написал.
Вопрос: почему о такой важной вещи он не пишет в Египет? В Киренаику? В Ливан? В Киликию? В Каппадокию? В Грецию? В Великую Грецию? В Рим? Им что, не нужно точно знать, когда праздники? Они что, не должны приносить пасхальную жертву? А ведь им это сделать проще, чем жителям Вавилона, отделённого от Римской империи линией фронта!
Ответ простой. Рабан Гамлиэль пишет по-арамейски. А все эти районы говорят по-гречески. Власть мудрецов-фарисеев-хаверов распространялась на ивритоязычные и армейскоязычные регионы. А в грекоязычных их при всём желании не поняли бы. Я недавно опубликовал статью, в которой показывал, что во всех перечисленных мною регионах вообще не знали иврита, никакого, то есть до такой степени, что надгробные надписи писали задом наперёд.
А руководить народом по-гречески мудрецы почему-то не хотели. "Хохмат яванит" и т.д. Нет ни одного произведения, ни одного отрывка мишнаитско-мидрашно-галахической литературы, написанного по-гречески.
Таким образом, за границами "единственно верного учения" остались многие миллионы евреев, виноватые лишь в том, что перешли на лингва франка.

Сослучайное и присослучайное 2015-10-28 03:39:47

В 2006 году антропологи из университета Юты (США) выдвинули и убедительно обосновали гипотезу, согласно которой необычно высокая распространенность среди евреев-ашкенази некоторых неврологических заболеваний (получивших за это в медицине неофициальное прозвище «болезней гетто» или «еврейских болезней») — побочное следствие длительного естественного отбора на способность к определенным интеллектуальным операциям (быстрому счету, простейшим логическим выводам и т. д.). Авторы работы указывают, что в IX—XVIII веках почти вся популяция ашкенази занимала социальные ниши (купцы, ростовщики, управленцы и т. д.), требующие именно таких способностей, и что такой доли людей умственного труда не было в ту пору среди какого-либо другого народа, включая и другие ветви евреев — сефардов и мизрахим. Жесткий отбор «на IQ» привел к распространению в популяции генетических вариаций, являющихся факторами риска для «болезней гетто», но при этом повышающих способность к быстрому решению простых типовых задач.
http://www.strana-oz.ru/2014/2/faktory-riska-kak-faktor-riska
Жаль, нет ссылки на оригинал.

Сослучайное и присослучайное 2015-10-27 16:16:41

Лекция прошла вроде бы хорошо. Запись, наверное, будет в Ютубе. Приглашаю на следующую лекцию по теме "Образ Божий — кто по чьему образу и зачем". В следующий вторник, 20:00 по израильскому времени, на сайте lilmod.org

Сила общественного мнения

В одной из "вязаных" общин Израиля объявился "сарван гет", муж, отказывающийся дать развод жене — после всех уговоров бейт-дина. Как известно, в этом случае современная галаха фактически пасует и рекомендует только средства общественного давления. Знакомые этой пары написали об этой истории в фейсбуке.
За пять дней:
298.616 просмотров,
2091 лайков,
1426 перепостов.

И гет выдан.

Сослучайное и присослучайное 2015-10-27 06:35:52

Только что я получил ответ на свой вопрос от р.Дова Лиора. Вопрос состоял в следующем: если есть некая вещь, в мгновение ока переключаемая с одного использования на другое (для примера, нажал на кнопку — из ручки выскочил нож и в неё спряталась вилка, нажал на другую — в мгновение ока спрятался нож и выскочила вилка), есть ли проблема делать так в шабат? Р.Лиор ответил: זה דרך שימושו ומותר בשבת. "Так используют эту вещь, в шабат можно так делать".
А какие выводы отсюда следуют в отношении переключения электрического переключателя в шабат, например, нажатия кнопки на клавиатуре (я её нажимаю именно для того, чтобы потом она вернулась на место и я снова мог бы её нажать; при этом моя "вещь" используется по своему прямому назначению и с нажатой, и с ненажатой кнопкой) — пусть думают другие раввины.
(Разумеется, я специально сделал свой вопрос максимально общим, чтобы слово "электричество" никого не отпугнуло).

Сослучайное и присослучайное 2015-10-27 06:27:31

Для памяти. Источник информации о цепочке передачи традиции, приведённой в предисловии Рамбама к Мишне тора — "Мегилат Эвьятар", сочинение палестинского гаона Эвьятара когена бен Элиягу, 1095 г. Там он приводит эту цепочку в связи с передачей тайных знаний об устройстве еврейского календаря, возводя её через Моше и праотцев к Адаму (!). А у него это откуда — Бог весть.

Сослучайное и присослучайное 2015-10-27 02:56:32

Статья о возрождении бретонского языка. В одной небольшой статье упоминаются, по-моему, пять "искусственных бретонских", наряду с четырьмя диалектами. Куда там норвежскому…
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432514/Khimicheskiy_bretonskiy_ili_Yazyk_budushchego?context=42845

Реклама

Яир Лорбербойм выпустил большую и хорошую книгу «Целем Элогим».
По его мнению, р. Акива представлял «теоморфную» концепцию отношений Бога и человека. Как
известно, человек создан «по образу» Бога (Берешит 1:26). По р. Акиве (Авот 3:14), это означает, что
человек – это «икон» Бога, весь человек, душа и тело, подобно тому, как по языческим воззрениям идол
םלצ) ) – это «икон» божества. Иконика – это не воплощение и не репрезентация, а нечто среднее. Бог
присутствует в человеке — в любом человеке; возможно, ради этого Он его и соворил.
Данная концепция противостоит как антропоморфности Бога (не Бог подобен человеку, а человек
подобен Богу), так и идее трансцедентности Бога. См. мидраши о близнецах – царе и разбойнике
(Тосефта Санѓедрин 9:7), о царе, статуи которого разбили, и поэтому «я Господь» противостоит «не
убий» (Мехильта де-раби-Ишмаэль Баходеш 8). Эта школа восходит к Ѓилелю, который шёл в баню,
заботясь об образе Божием. Средняя линия между антропологией и теософией. Концепция похожа на
рамбамовское объяснение назначения жертвоприношений.
Так раби Акива объясняет «поругание Бога – повешенный» (Дварим 21:23), «проливающий кровь
человека – его кровь будет пролита, ибо по образу…» (Берешит 9:6), «не делайте на себе надрезов, ибо
сыны вы» (Дварим 14:1). Поэтому же р. Акива и его школа стремятся уменьшить смертные казни и
порку, приравнивают воздержание от деторождения к богохульству (Тосефта Йевамот 8:7), отменяют
талион (око за око), так сурово относятся к супружеской измене. Эту их деятельность следует считать
теургией.
Оппонент этой школы – р. Элиэзер бен Ѓорканус, «шамати» — ученик Шамая. Он расходится с р.Акивой
и его учениками практически по всем вышесказанным вопросам, потому что не видит прямой связи
между «вышними» и «нижними».

Дальше будем рассуждать на втором уроке моего курса "Перспективы развития современного еврейства в свете Пятикнижия" на сайте http://lilmod.org/, Запись условно-бесплатная.

И если говорить об израильских песнях:

"Пепел очага остыл… Пряди шерсть… он придёт…" — перевод французской песни о крестоносцах, который пелся о пленных Судного дня.
http://nomen-nescio.livejournal.com/878231.html

"Земля, поедающая своих жителей… земля, отнимающая у бедняка ту самую овечку… земля, которой любящие её отдали всё, что могли отдать".
Слова Натана Йонатана, музыка Саши Аргова.
Хава Альберштейн, разумеется. Кого же ещё можно слушать?
https://www.youtube.com/watch?v=ZtxEIY7hmJQ