Фондрейзинг

This post was written by Синий Вечер on Июнь 23, 2015
Posted Under: иврит

Начало письма руководителей палестинской ешивы к египетским спонсорам, 11 в.
Вот что такое "восточная пышность". И это не пиют, не литургия — это просьба о гранте!

אל כל המון הקהלות הקדושות הנאהבות אשר בצוען.
אל אצילי אמוני אומני אמונת אהָבוֹת.
בחורי בוחרי ברי ברורת בבות.
גדולי גבירי גוערי גבולות גונבות.
דברי דתברי דוחשי דתות דובבות.
הדורי המוני [ה<..] ..>פי הוות.
ומחזקי ומאמצֵי ואוֹחזי.
זקני זכורי זכיות זורעי זקני זיוות.
חשובי חורי חוֹמדי חוֹשקי חשו<.. …>.
טועני טוֹרח טכוסי טועמי <..>ת.
יקירי ישרי יצִיבי ידידי ישיבות.
כבירי כשירי כוללת כוספת כתובות.
למודת לימודי להג לקח להבות לבבות.
מחזקי מאמצי מזרי מבארי מצוות.
נטעי נאמני נדיבי נותני נדבות.
סומכי סמוכי סתר סועדי ישיבות.
עוֹזרי עורכי עודרי ערבות ועבות.
פארי פלילי פותרי פניני פחות.
צלי צופי צרופי צהובות צבאות צוען.
קהלות קודש קול קדוש קושבות.
רוֹדפי ריעות רחוקי <… ..>בות.
<…> שוקדי שערי <…> ישיבות.
תומכי תואבי תמימֵי תופשי תנובות תשובות.

המה הם הקהלות הקדושות הנעימות הנאהבות. אשר צדק אוהבות. ועושין מקרבות. וחסד תואבות. ואמת עוֹזרות ומציבות. ושקר מזרות ומתעיבות. מאשרֵי כוֹח. מסקלי נתִיבות. מחזיקי בדק. אוֹחזֵי חרבות. משיבי מלחמות. מרחיקי מריבות. בִּנְדָבות מורחבות. במנות מרובבות. נפשות מטיבות. לבבות מרחִיבות.
המה הַם קהלות צוען. המה הם ממתיקי לען. המה הם מסעד יושבי כנען. המה הם מקימי אהל בל יצען. המה הֵם נקובי משענה ומשען. ההוכללו במדות.
להוציא לאסורי. לפתח לסגורי. לחבוש לשבורי. להניח לצעורי. לרחֵק לנמהרי. לאמץ לברורי לשוחרי לסדורי לספורי. ליושבי ראשונה. לסמוכי ישיבה לכוננה. לקרואֵי בשם. להכן לפאורי. להושיב לזכורי. הם הַם חורי נצורי שרי בית ישר' בראש ונדיבי עַם <…> לפרוש.

Comments are closed.

Фондрейзинг

This post was written by Синий Вечер on Июнь 23, 2015
Posted Under: иврит

Начало письма руководителей палестинской ешивы к египетским спонсорам, 11 в.
Вот что такое "восточная пышность". И это не пиют, не литургия — это просьба о гранте!

אל כל המון הקהלות הקדושות הנאהבות אשר בצוען.
אל אצילי אמוני אומני אמונת אהָבוֹת.
בחורי בוחרי ברי ברורת בבות.
גדולי גבירי גוערי גבולות גונבות.
דברי דתברי דוחשי דתות דובבות.
הדורי המוני [ה<..] ..>פי הוות.
ומחזקי ומאמצֵי ואוֹחזי.
זקני זכורי זכיות זורעי זקני זיוות.
חשובי חורי חוֹמדי חוֹשקי חשו<.. …>.
טועני טוֹרח טכוסי טועמי <..>ת.
יקירי ישרי יצִיבי ידידי ישיבות.
כבירי כשירי כוללת כוספת כתובות.
למודת לימודי להג לקח להבות לבבות.
מחזקי מאמצי מזרי מבארי מצוות.
נטעי נאמני נדיבי נותני נדבות.
סומכי סמוכי סתר סועדי ישיבות.
עוֹזרי עורכי עודרי ערבות ועבות.
פארי פלילי פותרי פניני פחות.
צלי צופי צרופי צהובות צבאות צוען.
קהלות קודש קול קדוש קושבות.
רוֹדפי ריעות רחוקי <… ..>בות.
<…> שוקדי שערי <…> ישיבות.
תומכי תואבי תמימֵי תופשי תנובות תשובות.

המה הם הקהלות הקדושות הנעימות הנאהבות. אשר צדק אוהבות. ועושין מקרבות. וחסד תואבות. ואמת עוֹזרות ומציבות. ושקר מזרות ומתעיבות. מאשרֵי כוֹח. מסקלי נתִיבות. מחזיקי בדק. אוֹחזֵי חרבות. משיבי מלחמות. מרחיקי מריבות. בִּנְדָבות מורחבות. במנות מרובבות. נפשות מטיבות. לבבות מרחִיבות.
המה הַם קהלות צוען. המה הם ממתיקי לען. המה הם מסעד יושבי כנען. המה הם מקימי אהל בל יצען. המה הֵם נקובי משענה ומשען. ההוכללו במדות.
להוציא לאסורי. לפתח לסגורי. לחבוש לשבורי. להניח לצעורי. לרחֵק לנמהרי. לאמץ לברורי לשוחרי לסדורי לספורי. ליושבי ראשונה. לסמוכי ישיבה לכוננה. לקרואֵי בשם. להכן לפאורי. להושיב לזכורי. הם הַם חורי נצורי שרי בית ישר' בראש ונדיבי עַם <…> לפרוש.

Comments are closed.