Сослучайное и присослучайное 2015-06-21 05:54:04

This post was written by Синий Вечер on Июнь 21, 2015
Posted Under: иврит

Вот как нужно фондрейзингом-то заниматься!
Начало письма мудрецов иерусалимской ешивы спонсорам:
אביוני אדם. כבודי דלים. גדועי קרן. דחופי מדרך. חרופי מִצב. מועותי מהלך. זנוחי שלום. חשובים כמתים. טרופי כפירים. יקושי מהלך. כשולי צוהר. לבושי קדרות. ממושכים ממורטים. נשוכי נושה. סגורי כלא. סגופי סוהר. עשוקי מעביד. פרוצי פינות. צלולֵי עומק. קמולי קהל. רצוצי רועץ. שלולי שודד. תעובֵי כל גוי.
יתר הפליטה. קטה המעוטה. הלבוטה החבוטה. הפקוטה משקיטה. הממושכה וממורטה.

Comments are closed.