נפש החיים שער ג פרק ה

This post was written by michaelk.jerusalem@gmail.com on Июнь 27, 2013
Posted Under: Без рубрики

אבל עכ»ז הן הן גבורותיו ונוראותיו ית»ש. שאעפ»כ צמצם כביכול כבודו ית’ שיוכל להמצא ענין מציאות עולמות וכחות ובריות נבראים ומחודשים בבחי’ שונים וענינים מחולקים וחילוקי מקומות שונים מקומות קדושים וטהורים. ולהיפך טמאים ומטונפים והוא הבמי’ אשר מצדינו. היינו שהשגתנו אינה משגת בחוש רק ענין מציאותם כמו שהם נראים שעפ»י זאת הבחי’ נבנו כל סדרי חיוב הנהגתינו שנצטווינו מפיו ית’ חק ולא יעבור. ומצד זאת הבחי’ הוא שדימוהו רז»ל כביכול כענין הנשמה אל הגוף וכמ»ש בזוהר שהוא ית’ הוא נשמתא דכל עלמין שכמו שבאדם לא נראה בחוש רק הגוף והנשמה אף שהיא מלאה את כל הגוף היא בבחינת הסתר לעיני בשר ונגלית לעיני שכל. כן כפי השגתינו הנגלית נראה מציאות העולמות והבריות כולם ושהוא ית»ש מתפשט ומסתתר כביכול בפנימו’ כולם להחיות’ ולקיימם כענין הנשמה שמתפשטת ומסתתרת בפנימו’ כל פרטי חלקי אברי הגוף להחיותו. וכל השמות והכנוים והתארים והמדות עליו יתב’ שמצינו בתוה»ק כולם מדברים מצד זאת הבחי’ כפי שהוא מצדינו וסדרי חיוב הנהגותינו שהוא מצד התחברותו ית’ אל העולמות שמצדם ועל ידיהם נמשך כל השינוים של פרטי סדרי ההנהגה כולם כמש»ל בשער ב’:

ולכן נקרא הוא יתברך בכל דברי רז»ל בשם הקדוש ברוך הוא. פי כללו בזה השם הנכבד. אלו הב’ בתי’ יחד. כי קדוש פירושו מובדל ונעלה. והוא כפי אשר מצדו יתב’ שהוא באמת מופרש ומובדל ומאד נעלה מכל עניני החילוקים ושנויים חלילה רק הכל מלא אחדות גמור לבד בהשוואה גמורה ומרומם מעל כל ברכה ותהלה ואיננו צריך להתברך ח»ו וע’ תיקונ’ ת»ע ק»ל סוף ע»א וגם לא שייך כלל לפי זאת הבחי’ שום ענין תוספת ורבוי ברכה. כיון שהכל אחדות פשוט לבד כקודם הבריאה. וכמ»ש (ישעיה מ’) ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש. שזה הכתוב נאמר על עצמות אחדותו יתב’ כידוע ברע»מ ותקונים ומצד בחי’ השגתנו מציאות הכחות והעולמות. הוא נקרא ברוך כביכול מצד התחברותו יתב’ אליהם. כי הם הצריכים לענין התוספת ורבוי ברכה ושפע ע»י מעשי האדם הרצוים כמש»ל בשער ב’. וזהו הקב»ה ר»ל שהוא מצדו ית’ קדוש והוא הוא עצמו נקרא ברוך כביכול מצדנו והכל א’. וע»ז הבחי’ שמצדנו הוא שנאמרו המקראות. אל עליון. יושב בשמים. והרבה כיוצא:

Comments are closed.