• מסכת שבת

  לדף הבא:דף פד
  לדף הקודם:דף פב
 • תלמוד בבלי מסכת שבת דף פג/ב

  בס"ד

  תלמוד בבלי

  תלמוד בבלי מסכת שבת דף פג/ב
  כרעו הן - ונשאו הן את הזב: טהורין - דתנן כל שהזב נישא עליו טהור, חוץ מן הראוי למשכב ומושב האדם, אבל כל שאר כלים ואוכלים אין מיטמאין מחמת משכב ומושב, כדתניא (שבת נט, א) מי שמיוחד לישיבה, יצא זה שאומרים עמוד ונעשה מלאכתנו, ולמהוי אפילו ראשון לטומאה מחמת משא הזב נמי לא, דכי כתיב משא הזב באדם כתיב והנושא אותם וגו', והא דאמר לעיל נכרי ונכרית ועבודה זרה שהסיטום אחרים טמאים באדם קאמרינן: כל הטמאות המסיטות - אחרים, כגון בכף מאזנים או אדם טמא מת שהסיט את חברו טהורין: שלא מצינו לו - בשאר טומאות שבתורה אלא בזב: וכל דדמי ליה - דאתי מריבויא דזב, ועבודה זרה מנדה גמרי, דהיינו זב: ישנה לאברים - כגון של חוליות, ישנה לטומאתה אבר אבר או לא דהדיוט יכול להחזירה שאין צריך אומן לכך: פחותה מכזית - והיא שלמה: לענין איסור - ליאסר בהנאה: ומחבקה ומנשקה - וזהו לשון ברית אהבה וחבה, אלמא אדוקים בה, ועבודה זרה היא: הא איתקש למת - כדלקמן אל קבר בני העם: ורבנן למאי הלכתא כו' - אתקפתא היא לרבנן דאמרי אינה מטמאה במשא, למאי הלכתא אמרו אליבייהו דאיתקש לנדה דאינה לאברים, ולשרץ דלא מטמינן במשא, למת דאינה מטמאה בכעדשה, כולהו לקולא: אימא - כולהו לחומרא: דרבנן - דכל הנך היקשות דברי קבלה נינהו, ואסמכתא בעלמא, ושקץ תשקצנו לאו לשון שרץ ממש הוא, אלא עיקר קרא לכנות לה שם לגנאי אתא: משנה: שהיא טהורה - שאינה מקבלת טומאה: בלב ים - הרי היא כים: גמרא: פשיטא אניה בלב ים היא - לאו פירכא היא, אלא פירוש למתניתין: נלמדנה משק - שהרי כלי עץ היא, והוקשה לשק לענין טומאה: אף כו' - וזו אינה מיטלטלת מלאה, דגדולה היא: ספינה של חרס - דלא איתקש לשק: אי נמי ספינת הירדן - איכא בינייהו, שהיא קטנה ומיטלטלת מלאה וריקנית, לפי שהנהר קטן: הא נמי בלב ים - דים לאו דוקא, וכל הנהרות נמי טהורין הן: נשנית משנה זו - של מסכת כלים, דתני בה ספינת הירדן טמאה ולא נתגלה הטעם למה: כרעו הן טהורין כמאן אזלא הא דתניא כל הטמאות המסיטות טהורות חוץ מהיסטו של זב שלא מצינו לו חבר בכל התורה כולה לימא דלא כרבי עקיבא דאי כרבי עקיבא איכא נמי עבודה זרה אפילו תימא רבי עקיבא תנא זב וכל דדמי ליה בעי רב חמא בר גוריא עבודה זרה ישנה לאברים או אינה לאברים היכא דהדיוט יכול להחזירה לא תיבעי לך דכמאן דמחברת דמי כי תיבעי לך היכא דאין הדיוט יכול להחזירה מאי כיון דאין הדיוט יכול להחזירה כמאן דמתברא דמי או דילמא הא לא מחסרה ואיכא דבעי לה להך גיסא היכא דאין הדיוט יכול להחזירה לא תיבעי לך דכמאן דמתברא דמי כי תבעי לך היכא דהדיוט יכול להחזירה מאי כיון דהדיוט יכול להחזירה כמאן דמחברא דמי או דילמא השתא מיהא קשלפה ושריא תיקו בעי רב אחדבוי בר אמי עבודה זרה פחותה מכזית מהו מתקיף לה רב יוסף למאי אילימא לענין איסורא לא יהא אלא זבוב בעל עקרון דתניא וישימו (להן) [להם] בעל ברית לאלקים זה זבוב בעל עקרון מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות יראתו ומניחה בתוך כיסו כיון שזוכרה מוציאה מתוך כיסו ומחבקה ומנשקה אלא לענין טומאה מאי כיון דאיתקיש לשרץ מה שרץ בכעדשה אף עבודה זרה נמי בכעדשה או דילמא הא איתקיש למת מה מת בכזית אף עבודה זרה בכזית אמר רב אויא ואיתימא רבה בר עולא תא שמע דתניא עבודה זרה פחותה מכזית אין בה טומאה כל עיקר שנאמר וישלך את עפרה (אל) [על] קבר בני העם מה מת בכזית אף עבודה זרה בכזית ורבנן למאי הלכתא איתקש לשרץ דלא מטמא במשא לנדה דאינה לאברין למת דלא מטמא בכעדשה אימא לחומרא למאי הלכתא אקשה רחמנא לשרץ לטמויי בכעדשה לנדה לטמויי באבן מסמא אקשה רחמנא למת לטמויי באהל טומאת עבודה זרה דרבנן היא וקולא וחומרא לקולא מקשינן לחומרא לא מקשינן: משנה מנין לספינה שהיא טהורה שנאמר דרך אניה בלב ים: גמרא פשיטא אניה בלב ים היא הא קא משמע לן כים מה ים טהור אף ספינה טהורה תניא חנניה אומר נלמדה משק מה שק מיטלטל מלא וריקן אף כל מיטלטל מלא וריקן לאפוקי ספינה דאינה מיטלטלת מלא וריקן מאי בינייהו איכא בינייהו ספינה של חרס מאן דאמר אניה בלב ים הא נמי בלב ים היא למאן דאמר כשק הנך (היא) דכתיבי גבי שק דאי מיטלטלת מלא וריקן אין אי לא לא אבל ספינה של חרס אף על גב דאינה מיטלטלת מלא וריקן אי נמי ספינת הירדן למאן דאמר אניה בלב ים היא הא נמי אניה בלב ים היא למאן דאמר מיטלטלת מלא וריקן הא נמי מיטלטלת מלא וריקן דאמר רבי חנינא בן עקביא מפני מה אמרו ספינת הירדן טמאה מפני שטוענים אותה ביבשה ומורידין אותה למים אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ואפילו שעה אחת שהרי כמה שנים נשנית משנה זו בבית המדרש ולא נתגלה טעמה עד שבא רבי חנינא בן עקביא ופירשה אמר רבי יונתן לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל אמר רבא ע"ז ישנה לאיברים כו' - בשל חוליות מבעיא ליה אבל ע"ז שנשתברה פשיטא ליה דלא מטמאה ולא משום היקישא דנדה פשיטא ליה בנשתברה דדמיא לגמרי לנדה שאין אדם יכול להחזירה דאם כן אמאי קאמר לעיל דמבעיא ליה אליבא דר' עקיבא אליבא דרבנן נמי מצי למיבעי דהא דנפק להו דע"ז אינה לאיברים מנדה הני מילי כשנשתברה לגמרי אלא ודאי בלא נדה פשיטא ליה דנשתברה טהורה: כי תבעי לך היכא דאין הדיוט כו' - לענין טומאה מבעיא ליה כדפי' הקונט' ולעיל נמי מייתי אפלוגתא דרבי עקיבא ורבנן אבל לענין איסורא דאורייתא לא שייך למילף מנדה ואף על גב דאסור בהנאה בטומאה דרבנן מיבעיא ליה אי פרחה אי לאו משמע דבהדיוט יכול להחזירה פשיטא דאסירה אפילו ללישנא בתרא מדבעי לענין טומאה בהדיוט יכול להחזירה דאי איסור הנאה דאורייתא שרי כ"ש דלא מטמא וקשה לר"י דבפרק ג' דמסכת ע"ז (דף כט:) פליגי רב ושמואל בע"ז שנשתברה מאליה דרב אמר צריכה לבטל כל קיסם וקיסם ושמואל אמר אין ע"ז צריכה לבטל אלא דרך גדילתה ובעי לאוקמא פלוגתייהו בשברי שברים ומסיק דבע"ז של חוליות עסקינן והדיוט יכול להחזירה קא מיפלגי דרב סבר כיון דהדיוט יכול להחזירה כו' לא בטלה משמע דבאין הדיוט יכול להחזירה אפילו רב מודה דשריא ונראה לר"י דהתם פליגי בחוליות קטנים דכשמתפרקין הוו כעין שברי שברים דקאמר התם מעיקרא אבל הכא מיירי בחוליות גדולות דאפילו שמואל מודה דאסירי בהנאה אפילו אין הדיוט יכול להחזירה: וישימו להם בעל ברית וגו' - האי קרא בשופטים כתיב וקשה לר"י למה לא הביא קרא דמלכים (ב א) זבוב בעל עקרון ולמה ליה לאתויי ברייתא וי"ל דאי מהתם ה"א זבוב גדול היה אלא שהיה לו דמות זבוב לכך מייתי מהכא שהיה קטן כשאר זבובים כדקתני ומניחה בתוך כיסו ודריש לה מדכתיב בעל ברית משמע שכרתו להן ברית להיות כל שעה אצלם ומסברא קאמר זה זבוב בעל עקרון: מה מת בכזית אף ע"ז בכזית - תימה [לר"י] לרבי עקיבא אי ישנה לאברים נוקי האי היקישא לקולא דבעי כזית אאברים אבל ע"ז שלימה אפילו אין בה כזית דומיא דמת כשהוא שלם דמטמא אפילו אין בו כזית כדאמר בנזיר בפרק כ"ג (דף נ.) ויש לומר דבמת אפילו אבר שלם שאין בו כזית טמא כדאמרינן נמי התם אם כן כך לי אבר אחד כמו כולה ואם תאמר אכתי מצי לאוקמא היקישא בחוליא אחת שכנגדה במת לא חשיב אבר וי"ל דההיא אפילו כזית לא מטמא דכשברי שברים חשיבא: נלמדנה משק - דספינה אינה מיוחדת למדרס אף על פי שכל שעה יושבין בה בני אדם מכל מקום עיקרן עשויות לפרגמטיא ואומר בה עמוד ונעשה מלאכתנו דאי ספינה מיוחדת למדרס לא הוה ילפינן משק כדאמרינן בריש אלו מומין (בכורות לח.) דמדרסות לא איתקוש לשק: לאפוקי ספינה שאינה מיטלטלת מליאה - ומה שמיטלטלת בים לא חשיב ליה טלטול כיון דעיקר הילוכה מחמת המים: