• מסכת קנים

    לדף הבא:דף כב
  • בס"ד

    תלמוד בבלי