• מסכת תמיד

    לדף הבא:דף כה
  • בס"ד

    תלמוד בבלי