• מסכת שבת

  לדף הבא:דף ג
 • תלמוד בבלי מסכת שבת דף ב/א

  בס"ד

  תלמוד בבלי

  תלמוד בבלי מסכת שבת דף ב/א
  משנה: יציאות השבת - הוצאות שמרשות לרשות האמורות לשבת, ובגמרא מפרש דהכנסות נמי קא קרי יציאות, הואיל ומוציא מרשות לרשות: שתים שהן ארבע בפנים - לאותן העומדים בפנים שתים מן התורה הוצאה והכנסה דבעל הבית ובפרק הזורק (שבת צו, ב) ברישיה נפקא לן מויצו משה ויעבירו קול במחנה וגו' לא תפיקו מרשות היחיד לרשות הרבים להביא נדבה למחנה לויה, ויום השבת היה כדיליף התם ועל שתים אלו חייב חטאת על שגגתו, ועל זדונו כרת ועל התראתו סקילה, וכן בכל מלאכת שבת: שהן ארבע - מדבריהם הוסיפו שתים לאסור לכתחלה ואם עשה פטור ולקמן מפרש להו ואזיל: ושתים שהן ארבע בחוץ - שתים מן התורה הוצאה והכנסה דעני העומד בחוץ, ושתים מדבריהם כשהמלאכה נעשית על ידי שנים, זה עוקר וזה מניח לכתחלה אסור, ואם עשה פטור, כדיליף בגמרא (שבת ג, א) שנים שעשאוה פטורים: פשט העני את ידו - וחפץ בתוכה: ונתן לתוך ידו דבעל הבית - דעביד ליה עקירה ברשות הרבים והנחה ברשות היחיד: או שנטל מתוכה והוציא - החפץ, והניח ברשות הרבים, דעביד ליה עקירה [ברשות היחיד] והנחה [ברשות הרבים]: העני חייב - שעשה מלאכה שלמה, והרי שתים מן התורה לעומד בחוץ: ובעל הבית פטור - פטור לגמרי, ואפילו לכתחלה מותר, דהא לאו מידי עבד והכי מפרש בגמרא (ג, א): פשט בעל הבית - כו' בעל הבית חייב והרי שתים מן התורה לעומד בפנים: פשט העני את כו' - דעביד ליה עקירה: ונטל בעל הבית מתוכה - והניח בפנים, ועביד ליה בעל הבית הנחה: או שנתן לתוכה - דעביד ליה בעל הבית עקירה, והוציא העני והניח: שניהם פטורין - שלא עשה האחד מלאכה שלימה, אבל אסורין לעשות כן לכתחלה, שמא יבואו כל אחד ואחד לעשות מלאכה שלימה בשבת, הרי שתים מדבריהם, אחת לעני בחוץ ואחת לבעל הבית בפנים, ואם תאמר שנים הן לכל אחד ואחד, עקירה לעני ועקירה לבעל הבית, הנחה לעני והנחה לבעל הבית לקמן פריך לה, ומשני דלא חשיב אלא עקירות, שהן תחלת המלאכה, ואיכא למימר שמא יגמרנה: גמרא: תנן התם - במסכת שבועות: שבועות שתים - שבועות של ביטוי להרע או להיטיב, שתים הן להתחייב עליהן קרבן עולה ויורד האמור בפרשה (ויקרא ה), דנפקי מלהרע או להטיב דמשמע להבא אוכל ולא אוכל: שהן ארבע - יש לך לרבות עוד שתים מריבוי הכתוב לכל אשר יבטא האדם לרבות לשעבר אכלתי ולא אכל, לא אכלתי ואכל: משנה יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ כיצד העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנטל מתוכה והוציא העני חייב ובעל הבית פטור: פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני או שנטל מתוכה והכניס בעל הבית חייב והעני פטור: פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה או שנתן לתוכה והוציא שניהם פטורין פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה או שנתן לתוכה והכניס שניהם פטורין: גמרא תנן התם שבועות שתים שהן ארבע יציאות השבת שתים שהן ארבע - הקשה ריב"א דדיני הוצאות שבת היה לו לשנות גבי אבות מלאכות אחר פרק כלל גדול לקמן (דף עג.) דהתם קתני אבות מלאכות מ' חסר אחת וקתני הוצאה לבסוף והוה ליה להתחיל כסדר בדברים דמיירי בערב שבת מבעוד יום כגון לא יצא החייט במחטו סמוך לחשיכה אין שורין דיו וסמנין ואין צולין בשר ואחר כך במה מדליקין וכירה ובמה טומנין שהם דברים הנוהגים עם חשיכה ואחר כך במה בהמה ובמה אשה יוצאה דברים הנוהגים בשבת עצמו ושוב אבות מלאכות של שבת ודרך התנא לשנות כסדר זה כמו שמצינו בפסחים דמתחיל בליל י"ד ושוב בי"ד ושוב בשחיטת פסחים שהוא בין הערבים ואחר כך שונה מאכילת פסחים שהוא בלילה וכן ביומא מתחיל בז' ימים קודם יום הכפורים ואחר כך בערב יום הכפורים ואחר כך ליל יום כיפור ותירץ דהוצאה חביבא ליה לאקדומי משום דממשנה זו שמעינן כמה דברים הוצאה והכנסה דעני ועשיר ודבעינן עקירה והנחה ושנים שעשאוה פטורין וידו של אדם חשובה לו כד' על ד' וידו של אדם אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים ור"ת מפרש דדבר ההוה רגיל הש"ס לשנות תחילה וכן במסכת ב"ק (דף ב.) השור והבור המבעה וההבער ולא נקט כסדר הפרשה וכן מפרש רב האי גבי ד' צריכין להודות בפרק הרואה (ברכות דף נד:) דלא נקט הש"ס כסדר הפסוק ועוד מפרש ר"ת דפתח ביציאות משום דבעי למימר לא יצא החייט במחטו אף על גב דלא שנה המלבן משום אין נותנין כלים לכובס ולא המעביר משום במה טומנין הוצאה הוצרך לשנות טפי משום דמלאכה גרועה היא כמו שאפרש: יציאות - הוצאות הוה ליה למתני' אלא נקט יציאות לישנא דקרא אל יצא איש ממקומו (שמות טז) ודרשינן מינה (עירובין דף יז:) הוצאה אל יצא עם הכלי ללקט המן: שתים שהן ארבע בפנים - כן נראה כמו שמפרש רש"י כאן דמבפנים היינו לבעל הבית העומד בפנים ובחוץ היינו לעני העומד בחוץ שתים הוצאות והכנסות דחיוב שהן ד' הוצאות והכנסות דפטור ובשבועות פרש"י בפנים היינו הכנסות פנים שנים דחיוב דעני ודעשיר ושנים דפטור ובחוץ היינו הוצאות חוץ ואין נראה מדפירש מילי דעני לחוד ומילי דעשיר לחוד משמע כפי שפירש כאן ולפי' דהתם לא היה לו לערב הוצאות והכנסות יחד ומיהו שמא לפי שהיה צריך להאריך אם היה בא לפרש הוצאות לבד [והכנסו' לבד] מכל מקום אין נראה לרבינו אלחנן מדקאמר בגמרא דיקא נמי דקתני יציאות וקמפרש הכנסות לאלתר ולא דייק מדקתני בפנים: פשט בעל הבית את ידו כו' - תימה לר"י אמאי צריך למתני תרתי דעני ודבעל הבית וכן בריש שבועות דמפרש בגמרא (דף ג. ושם) שתים דעני ודבעל הבית מה שייך לקרותו שתים מה לי עני מה לי עשיר ונראה לר"י דאיצטריך לאשמעי' משום דהוצאה מלאכה גרועה היא דמה לי מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים מה לי מוציא מרשות היחיד לרשות היחיד ולא הוה גמרינן הוצאה דעני מבעל הבית ולא בעל הבית מעני ותדע מדאיצטריך תרי קראי בהוצאה כדנפקא לן בריש הזורק (לקמן דף צו: ושם) מויכלא העם מהביא ובסוף פרק קמא דעירובין (דף יז:) נפקא לן מקרא אחרינא דדרשינן אל יצא איש ממקומו אל יוציא והתם פירשתי והיינו משום דמלאכה גרועה היא איצטריך תרווייהו חד לעני וחד לעשיר וכן בכל תולדות דאבות מלאכות לא חיישינן שיהא במשכן אלא אבות בלבד ובתולדות דהוצאה בעי' שיהא במשכן דתנן בהזורק (דף צו.) שתי גזוזטראות זו כנגד זו המושיט והזורק מזו לזו פטור היו שתיהן בדיוטא אחת הזורק פטור והמושיט חייב שכך היתה עבודת לוים ובריש הזורק (ג"ז שם:) נמי בעי הזורק ד' אמות ברשות הרבים מנלן ודחיק לאשכחינהו במשכן עד דמסיק כל ד' אמות ברשות הרבים הלכתא גמירי לה וכל אלו תולדה דהוצאה נינהו ולא אבות שאין אבות אלא מ' חסר אחת וגבי הכנסה נמי אמרינן בפ' במה טומנין (לקמן מט:) הם העלו קרשים מקרקע לעגלה אף אתם אל תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד וא"ת כיון דהכנסה היתה במשכן מה צריך תו לקמן בהזורק (דף צו.) לפרושי דסברא הוא מה לי אפוקי מה לי עיולי דהזורק ד' אמות ברשות הרבים משמע דאי הוה משכחת לה במשכן הוה ניחא ליה אף על גב דהתם ליכא סברא וי"ל דאיצטריך סברא להכנסה דבעל הבית דלא הוה במשכן דהם העלו קרשים כו' היינו הכנסה דעני דמסתמא בקרקע היו עומדים שהוא רשות הרבים ואם תאמר כיון דאיכא סברא אמאי איצטריך בבמה טומנין למימר דהכנסה היתה במשכן וי"ל דתנא ליה איידי דבעי למיתני הם הורידו קרשים מעגלה ואתם אל תוציאו כו' אף על גב דהוצאה נפקא לן מקרא בהדיא איצטריך למיתני שהיתה במשכן משום דקתני ברישא בברייתא אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן ואם לא היה מוצא הוצאה במשכן הייתי מחייב בכל מלאכות הדומות למלאכה גמורה אף על פי שלא היה במשכן כמו בהוצאה והא דאסמוך קרא דשבת למלאכת המשכן הוה דרשינן למילתא אחריתי: שבועות שתים שהן ארבע - בריש שבועות (דף ג.) מפרש שתים אוכל ולא אוכל דכתיב בהדיא בקרא להרע או להיטיב דהיינו להבא שהן ד' אכלתי ולא אכלתי דאתי מדרשא והא דלא מפר' שהן ד' אזרוק ולא אזרוק והוה אתיא כולה כרבי ישמעאל ולא הוה צריך לאוקומי בתרי תנאי משום דמתני' בפ"ג (דף יט:) תנן בהדיא שהן ד' אכלתי ולא אכלתי וא"ת אמאי לא קתני שתים שהן שמונה [אוכל ולא אוכל] אכלתי ולא אכלתי אזרוק ולא אזרוק זרקתי ולא זרקתי ונראה דלכך פירש רש"י בריש שבועות שאינו שונה אלא דבר וחילופו ור' יצחק תירץ דלא נקט אלא אכלתי ולא אכלתי משום דפליג ר' ישמעאל והוי רבותא טפי אבל אזרוק ולא אזרוק דמודה ר"י לא חש למיתני וא"ת וגבי שבת אמאי קתני שתים שהן ד' ותו לא ליתני נמי מושיט ומעביר מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים דחייב כדאמר לקמן (דף צו:) וזורק מרשות היחיד לרשות הרבים ומרשות הרבים לרשות היחיד וי"ל דלא קתני אלא הכנסה דדמיא להוצאה שהוא מרשות היחיד לרשות הרבים לאפוקי מושיט ומעביר שהוא מרשות היחיד לרשות היחיד וזריקה נמי לא דמיא להוצאה שזה בהולכה ביד וזה בזריקה: